Wyższy podatek od nieruchomości

Na środowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki od 1 stycznia 2020 r. podatku od nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą spać spokojnie, nie będą to stawki maksymalne

Podatki od nieruchomości w Nowej Rudzie:
1. Od powierzchni gruntów
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,94 zł od m2
• grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni gruntów
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu­b­licznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od m2
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. Z 2018r., poz.1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,10 zł od m2 powierzchni.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,81 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej
7. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią dochód własny budżetu gminy, który przeznaczony jest na realizację jej zadań własnych.
– Jakakolwiek podwyżka podatków jest niezbyt dobrze przyjmowana przez podatników. Przypominam jednak, że jest to coroczna podwyżka na podstawie obwieszczeń, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów – wyjaśnia burmistrz Tomasz Kiliński. – Patrząc nawet na stawki dla przedsiębiorców nie jest to stawka maksymalna podobnie jak w większości okolicznych gmin. Podatek od nieruchomości jest jednym ze źródeł dochodów, które zaplanowano w całym systemie podatkowym dla gminy, a trzeba pamiętać o tym, że niestety gminy, o czym już mówi się w całym kraju, w przyszłym roku będą miały mniejsze dochody z zasadniczych źródeł dochodów jak choćby PIT – dodaje.

Str. 3 w numerze 402 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 402
1-7 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.