Zmiany w wyborach samorządowych

Radni Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, podczas marcowej sesji, przyjęli uchwałę w sprawie zmian okręgów wyborczych w zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych, które odbędą się według nowego kodeksu wyborczego

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 21 października i przeprowadzone będą według przyjętego w styczniu nowego kodeksu wyborczego, który wprowadza kilka istotnych zmian. Nowe prawo wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która będzie liczona od tegorocznych wyborów samorządowych. Kandydaci w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów nie będą mogli jednocześnie startować w wyborach do rady powiatu lub sejmiku. Ponadto kadencja wójtów, burmistrzów i prezydentów zostanie wydłużona do pięciu lat. Również pięć lat trwać będzie kadencja radnych rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich.

Nowelizacja utrzymuje też jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ale tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Oznacza to, że w gminach zamieszkanych przez ponad 20 tys. osób (Nowa Ruda) obowiązywać będzie ordynacja proporcjonalna.

Zgodnie z jednym z artykułów kodeksu wyborczego, podziału na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, ustala – na wniosek wójta – rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Na koniec kwartału poprzedzającego podjęcie uchwały, w mieście Nowa Ruda było 22.000 mieszkańców, co daje normę przedstawicielstwa 1.048 (22.000 mieszkańców / 21 mandatów =1.047,62).

„W związku z powyższym Miasto Nowa Ruda zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze. Przedstawiony projekt uchwały oparty jest na podziale na okręgi wyborcze, który obowiązywał przed wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych i funkcjonował przez lata 2002-2014. Wprowadzono jedynie kosmetyczne zmiany wynikające z konieczności wyrównania normy przedstawicielstwa oraz zachowania kryterium, że ulice zawarte w granicach okręgu muszą być ze sobą w bezpośrednim sąsiedztwie” – czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

Co o zmianach sądzą obecni radni?
– Według mnie powinny nadal obowiązywać wybory jednomandatowe – mówi Mieczysław Chmielewski, radny Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. – Przypominam sobie tamte czasy, jak obowiązywały wybory wielomandatowe. Na ulicy, na której mieszkam, nigdy nie widziałem radnego, a nawet jak ówczesnemu radnemu zadałem pytanie związane z ul. Fabryczną, to on myślał, że chodzi o ul. Fabryczną w Ludwikowicach Kłodzkich – nie wiedział, że w naszym mieście taka ulica jest. Wniosek z tego taki, że wybory jednomandatowe, to bliższy kontakt radnego z mieszkańcami okręgu, z którego został wybrany – dodaje radny.
– Moim zdaniem w okręgach jednomandatowych zaletą jest niewątpliwie prostota wyboru danego kandydata, wybiera się osobę, która po prostu zdobyła największe poparcie i zaufanie wśród wyborców. System proporcjonalny, może prowadzić do zbyt dużego rozbicia, a przez to do mniej stabilnej władzy i upolitycznienia organów samorządu – przekonany jest radny Jarosław Ubik.

Kalendarz wyborczy 2018
do 27 sierpnia 2018 r.
1. Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. Zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

do 6 września 2018 r.
Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

do 11 września 2018 r.
Powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

do 17 września 2018 r.
Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

do 17 września 2018 r. do godz. 24.00
Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

do 21 września 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

do 21 września 2018 r.
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

do 26 września 2018 r.
Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

do 26 września 2018 r. do godz. 24.00
Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

do 28 września 2018 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.
do 1 października 2018 r.
1. Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.
2. Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych.

do 1 października 2018 r.
Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.

do 8 października 2018 r.
Rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

do 8 października 2018 r.
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

od 8 do 19 października 2018 r. do godz. 24.00
Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

do 12 października 2018 r.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

do 16 października 2018 r.
Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

19 października 2018 r. o godz. 24.00
Zakończenie kampanii wyborczej.

20 października 2018 r.
Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców.

21 października 2018 r. godz. 7.00-21.00
Głosowanie.

Str. 5 w numerze 343 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 343
24-30 sierpnia 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

One thought on “Zmiany w wyborach samorządowych

  • 15 października 2018 o 08:14
    Permalink

    Namawiam do udziału w głosowaniu. Każdy głos się liczy, każdy głos jest ważny.
    Powinniśmy korzystać z przywileju tak żeby mieć realny wpływ na rozwój naszego społeczeństwa.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *