Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego

W 2018 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach, w dotychczasowych lokalizacjach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych lub gminnych. Działają od 2016 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem – w roku 2017 udzielono 1910 porad prawnych.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która spełnia jedną z poniższych ­przesłanek:
1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
2. Posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3. Uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4. Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
5. Nie ukończyła 26 lat.
6. Ukończyła 65 lat.
7. W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
8. Kobieta w ciąży.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ­polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
– nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w punkcie 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Str. 9 w numerze 315 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 315
26 stycznia – 1 lutego 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *