Absolutorium w cieniu pandemii

W piątek 26 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, radni udzielili burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu zarówno wotum zaufania, jak i absolutoriom za wykonanie budżetu za 2019 rok

Podczas sesji skarbnik Jan Szeląg przedstawił raport o stanie gminy za rok 2019, dyskusja na ten temat nie odbyła się z uwagi na brak zgłoszeń mieszkańców do uczestnictwa w niej. Rada Miejska w Nowej Rudzie postanawia udzielić wotum zaufania burmistrzowi Nowej Rudy – 17 głosami za, 3 przeciw – przy 1 osobie nieobecnej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Kolejny punkt sesji dotyczył sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. Sprawozdanie przedstawił radnym burmistrz Tomasz Kiliński.
– W 2019 r. dochody budżetu wykonano w kwocie 96.309.555,68 zł, co stanowiło 91,67% planu w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 86.739.508 zł, co stanowi 98,39% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9.570.047 zł, to jest niecałe 57% planów, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.661.106 zł, co stanowi 64,18% planu – mówił.
Jeżeli chodzi o wydatki, zrealizowano je w kwocie 99.072.828,20 zł, co stanowi 91,12% planowanych wydatków. Z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 83.807.256,64 zł, to jest 95,30% realizacji planu, a wydatki majątkowe na poziomie 15.256.571,56 zł, to jest 73,45% planu. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 2.932.252 zł, przy planowanej wartości 211.119 zł. Budżet gminy za rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 2.763.272,52 zł przy planowanym deficycie 3.660.398,35 zł. Przychody wykonano w kwocie 6.081.211,47 zł to jest 92,06% planu. Kwotę zaplanowanych rozchodów z budżetu 3.195.141 zł wykonano w 100%. Wskaźnik rozchodów do dochodów wyniósł na koniec roku 3,32%. Ze środków Gminy Miejskiej Nowa Ruda w 2019 r. dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł oraz spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 195.141 zł. Zadłużenie gminy miejskiej na dzień 31 grudnia ogółem wyniosło 40.472.076 zł, co stanowi 42% wykonanych dochodów w roku 2019 – dodał burmistrz.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną, a także przez komisje stałe rady miejskiej, jak również przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO przekazała opinię pozytywną bez uwag. Podczas głosowania dotyczącego sprawozdań finansowych miasta, 20 radnych głosowało za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Absolutoriom dla burmistrza
Wniosek o absolutorium dla burmistrza Nowej Rudy Tomasza Kilińskiego przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie – Jadwiga Ziemska.
– W wyniku przeprowadzonej procedury oraz po zbadaniu sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2019, komisja rewizyjna stwierdza, iż budżet miasta w 2019 r. wykonany był zgodnie z prawem, a działania burmistrza miasta Nowa Ruda jako organu wykonawczego było zgodne z uchwałą rady miejskiej oraz upoważnieniami zawartymi w §10 i §12 uchwały rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 33/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. W świetle powyższego, wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta Nowa Ruda absolutorium jest w pełni uzasadniony – stwierdziła przewodnicząca Komisji rewizyjnej RM w Nowej Rudzie. Również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca udzielenia burmistrzowi Nowej Rudy absolutorium była pozytywna. 17 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a trzech było przeciw.
– Serdecznie dziękuję wysokiej radzie za udzielenie absolutorium. Chcę równocześnie podziękować wszystkim radnym za współpracę w 2019 r. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miejskiego, naszych podległych jednostek, spółek, za prace na rzecz realizacji budżetu w roku 2019. Dziękuję bardzo również wszystkim mieszkańcom miasta Nowa Ruda – dziękował burmistrz Nowej Rudy.

Str. 3 w numerze 435 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 435
3-9 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *