Wymiana pieców

Ogłoszenie o trzecim naborze wniosków dotyczacych zmiany systemu ogrzewania
Urząd Miejski w Nowej Rudzie ogłasza trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Tryb postępowania oraz zasady określone zostały w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 roku.
1. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok 205 – Pani Dorota Habratowska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „ważne ogłoszenia” zakładka „zmiana systemu ogrzewania – dotacje” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”.
2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda, ul, Rynek 11, pok. 205 – Pani Dorota Habratowska, tel.: 74 872 0333 lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 11, 57-400 Nowa Ruda.
3. Zadania realizowane w ramach wnioskowanej dotacji muszą być zakończone do dnia 30 września 2018 r.
4. W niniejszym naborze, dla zadań rozpoczętych polegających na zmianie systemu ogrzewania z zastosowaniem kotłów klasy V (ekogroszek, pelet) nie jest wymagane załączenie do wniosku dowodu zakupu kotła, wymagane jest natomiast dołączenie opinii kominiarskiej jak również kosztorysu z podaniem kosztów całkowitych zadania (zakupy, robocizna, inne koszty kwalifikowane) wraz z podaniem typu kotła oraz jego mocy.

Więcej informacji na str. 19 w numerze 303 tygodnika „Noworudzianin” Numer 303
27 października – 2 listopada 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *