Podatek od nieruchomości bez zmian

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie radni, podjęli uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały dotyczący stawek podatku na następny rok przedstawił skarbnik miasta Jan Szeląg.

Dobra wiadomość dla mieszkańców miasta – stawki podatku decyzją samorządowców pozostają bez zmian.

I tak obowiązywać będą stawki:
Od powierzchni gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od m2,
– grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,60 zł od 1 ha powierzchni gruntów,
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od m2,
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2018r., poz.1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od m2 powierzchni.

Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,95, zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 od 1m2 powierzchni użytkowej,

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 20178 r. poz. 1445).

Str. 11 w numerze 355 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 355
16-22 listopada 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *