Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej istnieje możliwość składania przez rodziców, którzy mają przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, jednego wspólnego wniosku w programie Rodzina 500+ o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci

Od 1 lipca zostało rodzicom przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznawane do końca września).

Ważna jest także kwestia załączników. Standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).

Wyjątek! Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia orzeczenia sądu o ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem, o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku).

Ważne! W żadnym przypadku wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości, również co do zasady nie są wymagane orzeczenia sądów o rozwodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *