Wojewoda zachęca do pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym

W sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa do pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym, samotnym polecił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374) w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARSCoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnych polecam:

1. koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczego, Straż Miejska) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych, polegających w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną;

2. podjęcie działań przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące palcówki wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.), mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;

3. współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie OdraNiemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczego, Strażą Miejską i Policją w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej;

4. wskazanie przygotowanych przez starostów obiektów jako miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Jarosław Obremski

W Nowej Rudzie powstają pierwsze akcje pomocowe:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *