Kolejne 180 mln zł na sprzęt dla uczniów

Dodatkowe 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli! To kolejny przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Wśród działań ministerstwa edukacji dotyczących kształcenia na odległość są również bezpłatna platforma epodreczniki.pl, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy rządowy program „Aktywna Tablica” oraz szkolenia dla nauczycieli

– To dla nas bardzo dobra wiadomość, że mamy kolejną transzę pieniędzy, które możemy przeznaczyć na do-finansowanie szkół. Dzięki temu już kilkadziesiąt tysięcy tabletów czy laptopów trafiło do samorządów – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – Kształcenie na odległość to ogromny wysiłek nauczycieli, za który chcę podziękować. Wymaga on nowej wiedzy, wyjścia poza standardowe przygotowanie do lekcji. To też duże wyzwanie sprzętowe. Stąd pomoc Ministerstwa Cyfryzacji jest nieoceniona – podkreślił minister edukacji.

Szef MEN wskazał, że to kolejne wsparcie dla samorządów w budowaniu cyfrowej szkoły. Przypomniał m.in. o rządowym programie „Aktywna tablica”, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czy bezpłatnej platformie epodreczniki.pl

Dodatkowe 180 mln zł na zdalną naukę!
W ostatnim czasie udało się przekazać już 187 mln zł w ramach programu „Zdalna szkoła” na wsparcie nauki zdalnej. W tym tygodniu uruchamiamy program „Zdalna szkoła+”, czyli kolejne dofinansowanie w wysokości 180 mln zł! Tym razem samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. zł. W programie „Zdalna szkoła” było to od 35 do 100 tys. zł.

Kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu jest taka, że pieniądze otrzymają tylko gminy. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział zarówno gminy i powiaty.

Dofinasowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim programie, zakupu zarówno komputerów, laptopów, ale także oprogramowanie, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).
W ogłoszonym pod koniec marca programie „Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Więcej informacji na www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

E-materiały MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej od lat prowadzi działania na rzecz tworzenia ogólnodostępnych i nowoczesnych edukacyjnych zasobów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nich bezpłatnie.

Już powstały i wciąż powstają zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego. Materiały są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie te zasoby są aktualnie dostępne na stronie www.epodreczniki.pl.

Bezpłatna platforma edukacyjna epodreczniki.pl
Rekordowym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli cieszy się platforma edukacyjna epodręczniki.pl. Strona oferuje nauczycielom i uczniom materiały i funkcjonalności, z których mogą korzystać w pracy i nauce zdalnej.

Platforma to ponad sześć tysięcy materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia zarówno ogólnego, jak i zawodowego. Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne.

Wszystkie treści na platformie epodręczniki.pl są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. Użytkownicy po zalogowaniu mogą wyszukiwać materiał poprzez słowa kluczowe lub po treściach podstawy programowej. Wyszukane materiały można zapisać w swoim profilu jako ulubione oraz udostępnić uczniom.

Szereg możliwości – platforma epodreczniki.pl
Na platformie epodręczniki.pl można znaleźć: programy nauczania i scenariusze zajęć, dodatkowe e-materiały do wykorzystania w szkole lub do samodzielnej pracy ucznia, linki do zewnętrznych zasobów przygotowanych przez m.in.: Instytut Pamięci Narodowej czy Urząd Transportu Kolejowego, wraz z opisem zawartości, materiały w postaci e-podręczników, które powstały w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Część treści została przypisana do nowej podstawy programowej i jest dostępna w postaci osobnych materiałów.

Nauczyciel może udostępniać uczniom gotowy, już znajdujący się na platformie materiał, lub własny, stworzony albo od podstaw, albo na bazie istniejącego e-materiału, do którego może dodać zasób zewnętrzny, np. link z YouTube, vod.tvp.pl czy ninateka.pl. Modyfikowanie lub tworzenie własnych e-materiałów umożliwia nauczycielom dostępny dla nich edytor. Nauczyciele mają również dostęp do modułu umożliwiającego im monitorowanie postępów uczniów.

Dodatkowo na platformie publikowane są materiały i informacje przydatne szkołom w prowadzeniu kształcenia na odległość, np.:
– poradnik dla szkół na temat kształcenia na odległość,
– wykaz materiałów i narzędzi przydatnych do nauki języków obcych,
– informację o elektronicznych wersjach podręczników i materiałów dydaktycznych udostępnionych przez wydawców,
– materiały podmiotów zewnętrznych przeznaczone do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Nowym rozwiązaniem przybliżyliśmy platformę MEN do doświadczeń znanych już użytkownikom ze sklepów internetowych – funkcja „teczki” do tworzenia materiałów działa w sposób analogiczny do koszyka sklepowego.

Przypomnijmy, że Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl oferuje aktualnie ponad sześć tysięcy materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia, zarówno ogólnego jak i zawodowego.

Cieszymy się z dużego zainteresowania uczniów i nauczycieli, którzy chętnie korzystają z materiałów rekomendowanych przez MEN podczas kształcenia na odległość. Dziennie z zasobów na platformie epodreczniki.pl korzysta około pół miliona użytkowników.

Wciąż udoskonalamy serwis, wprowadzając nowe funkcjonalności, takie jak m.in. kontakt pomiędzy nauczycielami i uczniami w czasie rzeczywistym oraz możliwość dodawania komentarzy do materiałów. Nauczyciele mogą nie tylko wykorzystywać już dostępne e-materiały, ale także tworzyć własne treści i udostępniać je uczniom.

Obecnie każdy użytkownik może zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi przez dostępny na platformie formularz. Analizowane są także zadawane przez nich pytania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wdrożeniu nowych funkcjonalności. Na podstawie tych danych optymalizowane są za­równo ­interfejs, jak i nazewnictwo.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna ma łatwy w obsłudze system dzielenia się materiałami, a jej funkcje po integracji z Systemem Informacji Oświatowej są znaczenie prostsze dla użytkownika.

Poradniki dla uczniów i nauczycieli dotyczące kształcenia na odległość
Aby wesprzeć nauczycieli, dyrektorów, a także uczniów i rodziców, przygotowaliśmy poradniki dotyczące zdalnej nauki. Pierwszy z nich „Kształcenie na odległość” to wytyczne, rekomendacje do wykorzystania w pracy z uczniami. Kolejny powstał przy współpracy MEN z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i zawiera porady i informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, o których należy pamiętać w wykorzystywaniu technik i metod związanych z kształceniem na odległość. Materiały są dostępne na stronie MEN:
• Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół – https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol
• Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli
Wsparciem w poznaniu technik i metod pracy zdalnej są bezpłatne szkolenia on-line „Lekcja: Enter” przeznaczone dla kadry pedagogicznej. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnika szkolenia zgłasza dyrektor danej szkoły. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym lista podmiotów, do których można zgłaszać się na szkolenia, znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-szkoleniach

Zdalnelekcje.pl – strona dla uczniów i nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. To strona www.gov.pl/zdalnelekcje.pl. Można na niej znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Naszą intencją jest to, aby strona była nie tylko inspiracją dla nauczycieli, ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień. To jedynie podpowiedź. Zostawiamy nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli o cyfryzacji
Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa to najważniejsze zagadnienia nowego informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W publikacji pojawia się m.in. opis platformy epodreczniki.pl, wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz działania zwiększające udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

W publikacji pojawia się opis materiałów informacyjnych w zakresie nauki zdalnej, m.in. informatora MEN dotyczącego organizacji kształcenia na odległość oraz poradnika przygotowanego przez UODO we współpracy z MEN, który jest poświęcony bezpieczeństwu danych.
W dziale „Cyfrowe materiały dydaktyczne” znalazł się szczegółowy opis strony epodreczniki.pl oraz wykaz materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ta część przybliża także serwisy internetowe przydatne do nauki online oraz ofertę edukacyjną TVP.

W dalszej części materiału znalazł się opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół, takich jak program „Aktywna tablica” czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
Program rządowy Aktywna tablica

W latach 2017-2019 realizowany był rządowy projekt rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program adresowany był do wszystkich szkół podstawowych, a jego cel to:
– wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do programu szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
– zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do programu szkół podstawowych dostępu do pomocy dydaktycznych, w szczególności tablic interaktywnych z projektorem, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
– zapewnienie uczniom, a także ich nauczycielom, szkoleń umożliwiających efektywne korzystanie z tablic in-teraktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych szkoły mogły otrzymać maksymalnie kwotę 14 tys. zł. Organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

W ramach programu szkoły podstawowe doposażyły się w szczególności w: tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne, a także monitory dotykowe. Łącznie w latach 2017-2019 na program „Aktywna tablica” przeznaczono kwotę ponad 163 mln zł z budżetu państwa, co oznacza wsparcie dla 12 016 szkół podstawowych w kraju i za granicą.

W roku 2020 planowane jest uruchomienie kolejnej edycji programu. Trwają prace nad jego ostatecznym kształtem.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – Internet i sprzęt dla szkół
Od 2017 r. jest wdrażany projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Cyfryzacji. Operatorem projektu jest NASK. Główny cel OSE to umożliwienie wszystkim szkołom korzystania z szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu.
Do końca marca br. 2020 r. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE, a 18,6 tys. wypełniło ankiety techniczne, co otwiera drogę do przyłączenia szkoły do OSE. Ponad 14,5 tys. dyrektorów szkół podpisało już umowy o świadczenie usług OSE. Z kolei szkół podłączonych do OSE jest już blisko 12 563, z czego 7 730 placówek w pełni korzysta z usług OSE.

Dodatkowo operator OSE przekazał już 4 tys. laptopów do 250 szkół, wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, spośród laureatów konkursu jako szkoły o największych potrzebach sprzętowych. W kolejnych tygodniach jest planowana dystrybucja następnej transzy – prawie 8 tys. laptopów trafi do 764 szkół.

Str. 6-7 w numerze 428 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 428
15-21 maja 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa
powyższy numer NIE BĘDZIE DOSTĘPNY w wersji papierowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *