Uchwały przyjęte jednogłośnie

Rada Miejska w Nowej Rudzie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r., które przedstawił skarbnik Jan Szeląg i które było głównym punktem XXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Sesja odbyła się w trybie zdalnym w środę 28 października. Radni zajęli się też m.in. stawkami podatku od nieruchomości.
Po otwarciu posiedzenia przez przewodniczącego rady Andrzeja Behana oraz przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni zapoznali się z informacją burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Następnie Jan Szeląg przedstawił radnym informacje z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. oraz przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze.
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:
dochody ogółem 48.204.904,99 zł, co stanowi 43,88% planu, z tego:
– dochody bieżące 44.601.361,16 zł (47,55%), dochody majątkowe 3.603.543,83 zł (22,45%), w tym ze sprzedaży majątku 870.012,63 zł (23,84%),
Wydatki ogółem 47.470.231,45 zł, co stanowi 41,88% planu, z tego:
– wydatki bieżące 43.158.232,27 zł (46,04%)
– wydatki majątkowe 4.311.999,18 zł (21,98%).
W wyniku realizacji dochodów ogółem 43,88% i wydatków ogółem 41,88% wielkości planowanych za półrocze 2020 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 734.673,54 zł, przy planowanym deficycie 3.506.818,14 zł.
Każda z komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie pozytywnie zaopiniowała informacje z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za I półrocze 2020 r. Za przyjęciem informacji głosowało 21 radnych.
Po tym punkcie sesji radni przeszli do części uchwałodawczej, w której przyjęto 12 uchwał dotyczących m.in. zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda, wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020, czy też ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podatek w górę
Jednak największe zaciekawienie noworudzian wzbudzi na pewno uchwała dotycząca zmian stawek podatku od nieruchomości.
– Proponowane stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek maksymalnych na rok 2021 i nie ma co ukrywać, że związane jest to z poziomem inflacji, który jest wyższy niż w latach poprzednich, kiedy mieliśmy do czynienia z tzw. deflacją. Wyższa inflacja dotyka wszystkich, również my w przyszłym roku będziemy wydatkować większe środki niż do tej pory, dlatego ten wzrost jeżeli chodzi o stawki podatku jest na poziomie inflacji i wynosi ok. 4-4,5% – mówił w trakcie sesji skarbnik Jan Szeląg.
Od nowego roku obowiązywać będą następujące roczne stawki podatku od nieruchomości, w tym:
1. Od powierzchni gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,98 zł od m2
– grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych — 4,99 zł od 1 ha powierzchni gruntów
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,52 zł od m2
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.802 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego — 3,25 zł od m2 powierzchni.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części — 0,85 zł od m2 powierzchni użytkowej
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 24,80 zł od m2 powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 11,62 zł od m2 powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 5,06 zł od m2 powierzchni użytkowej
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 8,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
7. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Piotr Wróbel, przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, przedstawiając pozytywną opinię komisji dotyczącą zmian stawek podatku od nieruchomości zaznaczył, że przyjęcie tych stawek podatkowych na przyszły rok będzie skutkowało dodatkowymi dochodami w budżecie miasta na poziomie ok. 450 tys. zł w skali roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Str. 5 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 452
30 października – 5 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *