Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego

20 października w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu zebrał się, na swoim pierwszym posiedzeniu, społeczny zespół powołany przez prezydenta Romana Szełemeja, którego celem jest opracowanie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego

Stworzenie RPST subregionów, które zostały wskazane przez Parlament Europejski i Radę jako obszary objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jest warunkiem koniecznym do objęcia Subregionu Wałbrzyskiego wsparciem finansowym z tego funduszu. Plany sprawiedliwej transformacji poszczególnych subregionów złożą się na Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji przygotowany dla regionów węglowych, objętych zakresem wsparcia przyszłego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, umożliwi realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z łagodzeniem społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Proces transformacji w subregionie wałbrzyskim, zapoczątkowany ponad 20 lat temu po zamknięciu kopalń dawnego DZW, do tej pory nie został ukończony. Wciąż odczuwamy skutki zapaści społeczno-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.
Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji sektorów energochłonnych gospodarki oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych, wdrażania zeroemisyjnego transportu publicznego, czy wprowadzania rozwiązań w kierunku samowystarczalności energetycznej gmin.
Fundusz będzie wspierał: małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach, budowę kompetencji do wykonywania zawodów przyszłości, inwestował w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, pomagał w odtwarzaniu terenów cennych przyrodniczo, przywracaniu bioróżnorodności.
W skład społecznego zespołu ds. opracowania RPST wchodzą przedstawiciele: wyższych uczelni (Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Śląskiej), Instytucji Otoczenia Biznesu, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, fundacji ekologicznych i samorządów z całego obszaru subre­gionu. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, wiceprzewodniczącymi: Mirosław Miller – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tomasz Kiliński – burmistrz Nowej Rudy, Andrzej Kosiór – kierownik Biura Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Społeczny zespół na zasadach włączenia wszystkich grup interesariuszy, podejmuje pracę nad opracowaniem planu, który następnie zostanie przekazany Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Str. 3 w numerze 452 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 452
30 października – 5 listopada 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *