Czechy – zamknęły granicę

Cudzoziemcy, którzy nie pracują i nie uczą się w Czechach, od dzisiaj nie mogą wjechać do Czech bez naprawdę ważnych powodów

Rząd Republiki Czeskiej zatwierdził zaktualizowany środek kryzysowy w celu ograniczenia swobodnego przepływu osób w Republice Czeskiej. Od 30 stycznia 2021 r. Wjazd do kraju będzie zabroniony z przyczyn innych niż konieczne. Ograniczenie nie dotyczy obywateli Republiki Czeskiej.

Od 30 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. włącznie, rząd Republiki Czeskiej:
I. Zakazuje swobodnego przepływu osób w całej Republice Czeskiej w godzinach od 21.00 do 04.59, z wyjątkiem:
1. podróże do pracy i wykonywania działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego,
2. wykonywanie zawodu,
3. wykonywanie czynności przeznaczonych do reasekuracji:
a) bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
b) ochrona zdrowia, zapewnienie opieki zdrowotnej lub społecznej,
c) transport publiczny i inna infrastruktura,
d) usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
4. pilne wyjazdy, których realizacja jest bezwzględnie konieczna nawet w porze nocnej ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub innych prawnie chronionych interesów,
5. wyprowadzanie psów do 500 m od miejsca zamieszkania,
6. udział w zbiorowym powództwie o urlop zgodnie z pkt VI niniejszego środka antykryzysowego,
7. podróże z powrotem do miejsca zamieszkania;

II. Zakazuje swobodnego przepływu osób w całych Czechach od 5.00 do 20.59, z wyjątkiem:
1. podróże do pracy i wykonywania działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego,
2. niezbędne przejazdy do rodziny lub bliskich krewnych,
3. podróże w celu zakupu towarów i usług lub świadczenia usług, zaspokajających niezbędne potrzeby krewnych i bliskich lub potrzeby innej osoby (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka, opieka nad dziećmi, zwierzętami, wywóz śmieci),
4. wyjazdy do placówek opieki medycznej i socjalnej, w tym zapewnienie niezbędnej opieki krewnych i osób bliskich oraz do placówek weterynaryjnych,
5. podróże w celu załatwienia pilnych spraw urzędowych, w tym zapewnienie niezbędnej opieki krewnym i osobom bliskim,
6. wykonywania zawodu lub działalności reasekuracyjnej:
a) bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
b) ochrona zdrowia, zapewnienie opieki zdrowotnej lub społecznej, w tym wolontariat
zajęcia,
c) indywidualna opieka i usługi duchowe,
d) transport publiczny i inna infrastruktura,
e) usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
f) opieka weterynaryjna,
7. wyjazdy w celu przebywania na łonie natury lub w parkach oraz uprawiania sportu na zewnętrznych boiskach sportowych,
8. wyjazdy do własnego obiektu wypoczynkowego i pobyt we własnym ośrodku wypoczynkowym na warunkach jednoczesnego przebywania w takim obiekcie tylko domowników jednego gospodarstwa domowego,
9. przejazdy w celu wyjazdu z Czech,
10. uczestnictwo w weselu, oświadczenie o wspólnym zawarciu związku partnerskiego i pogrzebie w liczbie nie większej niż 15 oraz odwiedziny na cmentarzu,
11. dojazdy w celu odbycia nauki, w tym staże i egzaminy,
12. wyjazdy w celu wyborów do organów zakładów ubezpieczeń zdrowotnych,
13. udział w spotkaniu odbywającym się zgodnie z pkt IV,
14. udział w zbiorowej imprezie urlopowej zgodnie z pkt VI,
15. Powrót do miejsca zamieszkania;

III. Zakazuje pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej, jeżeli po wejściu w życie niniejszej uchwały rządu przybyli z innego powodu niż w pkt I lub pkt II / 1 do 6, 9 do 15 lub przybyli z naruszeniem środka ochronnego Ministerstwa Zdrowia.

IV. Nakazuje:
1. ograniczyć poruszanie się w miejscach publicznie dostępnych do czasu absolutnie niezbędnego oraz przebywać w swoim miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt I i II,
2. ograniczyć do minimum niezbędne kontakty z osobami innymi niż członkowie gospodarstwa domowego,
3. przebywania w miejscach publicznie dostępnych dla maksymalnie 2 osób, z wyjątkiem:
– domownicy,
– opieki, o której mowa w pkt II / 4 i 5,
– pracownicy wykonujący pracę u tego samego pracodawcy,
– osoby wspólnie prowadzące działalność gospodarczą lub inną podobną działalność,
– osoby, które wspólnie prowadzą działalność, do której są zobowiązane przepisami prawa i przebywają tutaj, czynność niezbędna do podjęcia w większej liczbie osób,
– dzieci, uczniowie i studenci w ramach świadczenia edukacji w szkołach lub obiektach szkolnych,
i zachowywać odległość co najmniej 2 metrów w kontakcie z innymi osobami, jeśli to możliwe,
4. pracodawcy do korzystania z telepracy, jeżeli ze względu na charakter pracy i warunki pracy pracownicy mogą ją wykonywać w miejscu zamieszkania.

V. Ogranicza prawo do pokojowego gromadzenia się zgodnie z ustawą nr 84/1990 Sb. O prawie zgromadzeń z późniejszymi zmianami, tak aby każdy uczestnik był zobowiązany do posiadania urządzenia chroniącego drogi oddechowe (nos, usta), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropelek i
a) zgromadzenie inne niż zgromadzenie określone w lit. b) może odbywać się tylko na zewnątrz budynków i mogą w nich uczestniczyć łącznie maksymalnie 100 osób, w grupach maksymalnie 20-osobowych z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu między grupami,
b) w zgromadzeniu zorganizowanym przez kościół lub stowarzyszenie religijne w kościele lub innym pomieszczeniu przeznaczonym na ceremonie religijne nie może brać udziału więcej niż osoby zajmujące nie więcej niż 10% miejsc, z uczestnikami, z wyjątkiem osób prowadzących lub aranżujących ceremonii, siadając w większej odległości, przestrzegać, z wyjątkiem domowników, minimalnego odstępu 2 metrów między uczestnikami siedzącymi w jednym rzędzie, dezynfekować ręce przed wejściem, nie podawać dłoni przy powitaniu i nie śpiewać w grupach, z wyjątkiem sytuacji, gdy śpiewacy lub chór są oddzieleni od innych uczestników zgromadzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kropelek;

VI. Zdecydowanie zaleca przebywanie wyłącznie z domownikami i osobami pod opieką domownika oraz używanie maseczek ochronnych FFP2 lub KN95 w kontakcie z innymi osobami;

VII. Poleca
1. pracodawcy
a) promować płatne urlopy i płatne urlopy dla pracowników oraz podobne instrumenty, o których mowa w układzie zbiorowym pracy,
b) ograniczenia wykonywania pracy, która nie jest istotna dla utrzymania działalności pracodawcy,
2. zachowywać odległość co najmniej 2 metrów w przypadku kontaktu z innymi osobami w miejscach publicznych (np. podczas zakupów),
3. ze względów higienicznych priorytetowe traktowanie płatności bezgotówkowych,
4. ograniczyć bezpośredni kontakt z klientami usługodawców zgodnie z pkt. II / 6.

VIII. Wyznacza Ministerstwo Zdrowia do ustanowienia obowiązujących warunków higieniczno-epidemiologicznych dla imprez masowych, które w inny sposób są zabronione w wyniku tego środka kryzysowego, których przestrzeganie jest dozwolone z powodów wartych rozważenia, jeżeli wydarzenia mają duże znaczenie dla kraju lub ważne imprezy sportowe lub zawody sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *