Czechy – zamknęły granicę

Cudzoziemcy, którzy nie pracują i nie uczą się w Czechach, od dzisiaj nie mogą wjechać do Czech bez naprawdę ważnych powodów

Rząd Republiki Czeskiej zatwierdził zaktualizowany środek kryzysowy w celu ograniczenia swobodnego przepływu osób w Republice Czeskiej. Od 30 stycznia 2021 r. Wjazd do kraju będzie zabroniony z przyczyn innych niż konieczne. Ograniczenie nie dotyczy obywateli Republiki Czeskiej.

Od 30 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r. włącznie, rząd Republiki Czeskiej:
I. Zakazuje swobodnego przepływu osób w całej Republice Czeskiej w godzinach od 21.00 do 04.59, z wyjątkiem:
1. podróże do pracy i wykonywania działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego,
2. wykonywanie zawodu,
3. wykonywanie czynności przeznaczonych do reasekuracji:
a) bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
b) ochrona zdrowia, zapewnienie opieki zdrowotnej lub społecznej,
c) transport publiczny i inna infrastruktura,
d) usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
4. pilne wyjazdy, których realizacja jest bezwzględnie konieczna nawet w porze nocnej ze względu na ochronę życia, zdrowia, mienia lub innych prawnie chronionych interesów,
5. wyprowadzanie psów do 500 m od miejsca zamieszkania,
6. udział w zbiorowym powództwie o urlop zgodnie z pkt VI niniejszego środka antykryzysowego,
7. podróże z powrotem do miejsca zamieszkania;

II. Zakazuje swobodnego przepływu osób w całych Czechach od 5.00 do 20.59, z wyjątkiem:
1. podróże do pracy i wykonywania działalności gospodarczej lub innej podobnej działalności oraz wykonywania obowiązków funkcjonariusza publicznego lub konstytucyjnego,
2. niezbędne przejazdy do rodziny lub bliskich krewnych,
3. podróże w celu zakupu towarów i usług lub świadczenia usług, zaspokajających niezbędne potrzeby krewnych i bliskich lub potrzeby innej osoby (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka, opieka nad dziećmi, zwierzętami, wywóz śmieci),
4. wyjazdy do placówek opieki medycznej i socjalnej, w tym zapewnienie niezbędnej opieki krewnych i osób bliskich oraz do placówek weterynaryjnych,
5. podróże w celu załatwienia pilnych spraw urzędowych, w tym zapewnienie niezbędnej opieki krewnym i osobom bliskim,
6. wykonywania zawodu lub działalności reasekuracyjnej:
a) bezpieczeństwo, porządek wewnętrzny i zarządzanie kryzysowe,
b) ochrona zdrowia, zapewnienie opieki zdrowotnej lub społecznej, w tym wolontariat
zajęcia,
c) indywidualna opieka i usługi duchowe,
d) transport publiczny i inna infrastruktura,
e) usługi dla ludności, w tym usługi zaopatrzenia i dystrybucji,
f) opieka weterynaryjna,
7. wyjazdy w celu przebywania na łonie natury lub w parkach oraz uprawiania sportu na zewnętrznych boiskach sportowych,
8. wyjazdy do własnego obiektu wypoczynkowego i pobyt we własnym ośrodku wypoczynkowym na warunkach jednoczesnego przebywania w takim obiekcie tylko domowników jednego gospodarstwa domowego,
9. przejazdy w celu wyjazdu z Czech,
10. uczestnictwo w weselu, oświadczenie o wspólnym zawarciu związku partnerskiego i pogrzebie w liczbie nie większej niż 15 oraz odwiedziny na cmentarzu,
11. dojazdy w celu odbycia nauki, w tym staże i egzaminy,
12. wyjazdy w celu wyborów do organów zakładów ubezpieczeń zdrowotnych,
13. udział w spotkaniu odbywającym się zgodnie z pkt IV,
14. udział w zbiorowej imprezie urlopowej zgodnie z pkt VI,
15. Powrót do miejsca zamieszkania;

III. Zakazuje pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej, jeżeli po wejściu w życie niniejszej uchwały rządu przybyli z innego powodu niż w pkt I lub pkt II / 1 do 6, 9 do 15 lub przybyli z naruszeniem środka ochronnego Ministerstwa Zdrowia.

IV. Nakazuje:
1. ograniczyć poruszanie się w miejscach publicznie dostępnych do czasu absolutnie niezbędnego oraz przebywać w swoim miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt I i II,
2. ograniczyć do minimum niezbędne kontakty z osobami innymi niż członkowie gospodarstwa domowego,
3. przebywania w miejscach publicznie dostępnych dla maksymalnie 2 osób, z wyjątkiem:
– domownicy,
– opieki, o której mowa w pkt II / 4 i 5,
– pracownicy wykonujący pracę u tego samego pracodawcy,
– osoby wspólnie prowadzące działalność gospodarczą lub inną podobną działalność,
– osoby, które wspólnie prowadzą działalność, do której są zobowiązane przepisami prawa i przebywają tutaj, czynność niezbędna do podjęcia w większej liczbie osób,
– dzieci, uczniowie i studenci w ramach świadczenia edukacji w szkołach lub obiektach szkolnych,
i zachowywać odległość co najmniej 2 metrów w kontakcie z innymi osobami, jeśli to możliwe,
4. pracodawcy do korzystania z telepracy, jeżeli ze względu na charakter pracy i warunki pracy pracownicy mogą ją wykonywać w miejscu zamieszkania.

V. Ogranicza prawo do pokojowego gromadzenia się zgodnie z ustawą nr 84/1990 Sb. O prawie zgromadzeń z późniejszymi zmianami, tak aby każdy uczestnik był zobowiązany do posiadania urządzenia chroniącego drogi oddechowe (nos, usta), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropelek i
a) zgromadzenie inne niż zgromadzenie określone w lit. b) może odbywać się tylko na zewnątrz budynków i mogą w nich uczestniczyć łącznie maksymalnie 100 osób, w grupach maksymalnie 20-osobowych z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu między grupami,
b) w zgromadzeniu zorganizowanym przez kościół lub stowarzyszenie religijne w kościele lub innym pomieszczeniu przeznaczonym na ceremonie religijne nie może brać udziału więcej niż osoby zajmujące nie więcej niż 10% miejsc, z uczestnikami, z wyjątkiem osób prowadzących lub aranżujących ceremonii, siadając w większej odległości, przestrzegać, z wyjątkiem domowników, minimalnego odstępu 2 metrów między uczestnikami siedzącymi w jednym rzędzie, dezynfekować ręce przed wejściem, nie podawać dłoni przy powitaniu i nie śpiewać w grupach, z wyjątkiem sytuacji, gdy śpiewacy lub chór są oddzieleni od innych uczestników zgromadzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kropelek;

VI. Zdecydowanie zaleca przebywanie wyłącznie z domownikami i osobami pod opieką domownika oraz używanie maseczek ochronnych FFP2 lub KN95 w kontakcie z innymi osobami;

VII. Poleca
1. pracodawcy
a) promować płatne urlopy i płatne urlopy dla pracowników oraz podobne instrumenty, o których mowa w układzie zbiorowym pracy,
b) ograniczenia wykonywania pracy, która nie jest istotna dla utrzymania działalności pracodawcy,
2. zachowywać odległość co najmniej 2 metrów w przypadku kontaktu z innymi osobami w miejscach publicznych (np. podczas zakupów),
3. ze względów higienicznych priorytetowe traktowanie płatności bezgotówkowych,
4. ograniczyć bezpośredni kontakt z klientami usługodawców zgodnie z pkt. II / 6.

VIII. Wyznacza Ministerstwo Zdrowia do ustanowienia obowiązujących warunków higieniczno-epidemiologicznych dla imprez masowych, które w inny sposób są zabronione w wyniku tego środka kryzysowego, których przestrzeganie jest dozwolone z powodów wartych rozważenia, jeżeli wydarzenia mają duże znaczenie dla kraju lub ważne imprezy sportowe lub zawody sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *