DYŻURY APTEK

ZMIANY W DYŻUROWANIU APTEK ogólnodostępnych z terenu powiatu kłodzkiego

Zmiany dyżurów aptek w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy wynikają z nowelizacji Ustawy „Prawo farmaceutyczne”. Zarząd Powiatu Kłodzkiego interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in. zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dyżurów aptek w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Obecnie NFZ zapłaci jedynie za dwie godziny pracy aptek w godzinach nocnych od 19.00 do 23.00 oraz za cztery godziny w dni wolne od pracy w godzinach 10.00-18.00.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego przeanalizował potrzeby mieszkańców pod kątem dostępu do leków. Z informacji uzyskanych ze szpitali, w których prowadzona jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz SOR, ustalono w jakich godzinach korzysta z nich najwięcej pacjentów.
Przeanalizowano także godziny otwarcia aptek oraz liczbę zatrudnionych w nich farmaceutów. Na tej podstawie wskazano, że dyżury będą pełnione w porze nocnej w niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 19.00 do 21.00 oraz dni wolne od pracy (bez niedziel) w godzinach od 12.00 do 16.00.
Będą to dyżury rotacyjne, prowadzone w czterech aptekach na terenie Kłodzka. O wyborze tej miejscowości decydował czas dojazdu z najdalej oddalonego punktu w powiecie oraz fakt funkcjonowania w Kłodzku szpitala powiatowego.

Harmonogram dostępny w naszym INFORMATORZE (kliknij tutaj)

UZASADNIENIE UCHWAŁY NR 54/2024 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Powiatu Kłodzkiego czterech aptek ogólnodostępnych do pełnienia w roku 2024 dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. ze zm.) dalej p.f., w przypadku gdy praca aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, którego siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tys. mieszkańców, zgodna z przekazanymi na podstawie ust. 2 rozkładami godzin ich pracy, nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb ludności, o których mowa w ust. 1, w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w zakresie zadań określonych w art. 87 ust. 2, zarząd powiatu wyznacza, w drodze uchwały, aptekę ogólnodostępną do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy. Miasto Kłodzko będące siedzibą powiatu kłodzkiego liczy 25 113 mieszkańców. Z informacji uzyskanych przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wynika, że apteki położone na terenie powiatu pracują od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do godziny 21.00 oraz w niedziele od godziny 9.00 do godziny 16.00, natomiast w dni świąteczne apteki nie pracują. W mieście będącym siedzibą powiatu funkcjonuje punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Szpitalnej 1a, podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Z informacji uzyskanych od podmiotów wykonujących działalność leczniczą tj. Podmiot Leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju oraz Bystrzyckiego Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej wynika, że zwiększony ruch pacjentów ma miejsce w porze nocnej od godziny 19.00 do 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 12.00 do 16.00. Z tego względu występuje potrzeba zapewnienia pacjentom dostępu do usług świadczonych przez apteki we wskazanych wyżej godzinach, aby po udzielaniu pomocy medycznej pacjent mógł zakupić odpowiedni lek czy produkt medyczny. Po poinformowaniu przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego podmiotów prowadzących apteki o potrzebie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i w dni wolne od pracy, żadna z aptek nie zgłosiła gotowości do pełnienia dyżurów. Z uwagi na ograniczenia wynikające z liczby zatrudnianych w aptekach farmaceutów Zarząd Powiatu dopuścił możliwość pełnienia dyżurów rotacyjnie (tj. przez cztery apteki), przy czym godziny dyżurów pełnionych przez te apteki nie pokrywają się, i nie został przekroczony łączny limit godzin dyżurów w porze nocnej i w dni wolne od pracy wynikający z art. 2 pkt 7³ i 7⁴ p.f.. Zarząd Powiatu wyznaczył następujące apteki: „Bliska” w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej 2, „Nova” w Kłodzku przy ul. Harcerzy 1, „Vitrum” w Kłodzku przy ul. Dusznickiej 1a, „Rodzinna” w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 41. Lokalizacje aptek zapewnią dostęp dla pacjentów korzystających z usług opieki zdrowotnej w porze nocnej i w dni wolne od pracy. Podmioty prowadzące apteki spełniają ustawowe warunki do pełnienia dyżurów a w zgłoszone do pełnienia dyżurów. W tym zakresie zostały złożone stosowne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej i zostały przekazane w celu weryfikacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu, w odpowiedzi przekazano, że we wskazanych aptekach nie stwierdzono braku zatrudnienia farmaceutów co umożliwia pełnienie wyznaczonych dyżurów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *