Trzeba odśnieżać!!!

„Jak jest zima, to musi być zimno” – zwykł mawiać jeden z bohaterów znanego i lubianego filmu. A czasami musi też popadać śnieg. Takie jest odwieczne prawo natury! Gdy zaczyna prószyć, to dla administratorów i zarządców posesji sygnał, że niebawem będą mieli co robić. Odśnieżanie jest bowiem ich obowiązkiem. Zaniedbanie lub niewłaściwe wywiązanie się z tej powinności może skutkować karą. Dlatego warto wiedzieć co i jak robić, by nie popełnić wykroczenia

– Odśnieżenie chodnika jest obowiązkiem administratora lub zarządcy nieruchomości. Każdy, kto dopuści się zaniedbania, musi liczyć się z mandatem w wysokości 100 złotych. Trzeba też mieć na uwadze, że gdy na nieodśnieżonym chodniku zdarzy się wypadek, poszkodowana osoba może żądać od administratora na drodze cywilnej zadośćuczynienia – wyjaśnia Piotr Kwiecień, komendant Straży Miejskiej w Nowej Rudzie.

O utrzymaniu terenu w należytym stanie mówi też prawo lokalne, czyli Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. W rozdziale 2 ustęp 2 punkt 1 regulaminu czytamy: Właściciele nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich powstaniu;
2) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wody do kanalizacji burzowej.
3) Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, do koszy ulicznych czy kratek ściekowych. Jak informuje Piotr Kwieceń, za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi do 500 zł kary.

Jak prawidłowo odśnieżać?
Uprzątnięty śnieg nie może utrudniać pieszym przechodzenia. Nie wolno go też zrzucać na jezdnię, bo można za to dostać mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Najlepiej jest zsunąć śnieg na krawędź chodnika, gdzie nie będzie przeszkadzał ani pieszym, ani kierowcom. Jeśli na chodniku wyznaczone zostały przez miasto miejsca parkingowe (zarówno płatne jak i bezpłatne), za odśnieżenie takiego miejsca odpowiedzialny jest zarządca drogi.

Warto posypać
By chodnik nie był śliski, można posypać go piaskiem (o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm), kruszywem naturalnym lub sztucznym (o średnicy ziaren do 4 mm) albo solą drogową. Do użytku dopuszczone są też inne substancje: chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia (w postaci stałej lub zwilżonej) oraz mieszanki środków chemicznych i niechemicznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach). Jeśli użyte zostały środki chemiczne, to takiego błota pośniegowego i lodu nie wolno składować pod drzewami, ani wrzucać do rzeki lub stawu. Gdy śnieg stopnieje i nie będzie już ślisko, zarządca ma obowiązek posprzątania pozostałego piasku i kruszywa.

Zadbać trzeba nie tylko o chodnik
Administrator nieruchomości musi też usuwać sople i nawisy śnieżne, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu przechodniów. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na mandat od 20 do 500 złotych (art. 72 Kodeksu wykroczeń).

Str. 7 w numerze 363 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 363
18-24 stycznia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *