Kwalifikacja wojskowa

Od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Łącznie na komisjach w całym kraju powinno stawić się 215 tys. osób..

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która obejmie około 215 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień. W Płocku należy spodziewać się imiennego wezwania od prezydenta miasta. Znajdziemy w nim takie informacje, jak dokładna data stawienia się przed komisją (być może również godzina), miejsce stawienia, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać z domu. Jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie komisję i wyjaśnić przyczyny. Zostanie wówczas ustalony nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez policję, a także może być nakładana kara grzywny bądź kara ograniczenia wolności.

Osoba zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), za potwierdzeniem odbioru wezwanie do kwalifikacji wojskowej, w którym określa się datę, godzinę oraz miejsce stawiennictwa. Wezwanie określa także wymagane dokumenty jakie osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest zabrać ze sobą i przedstawić na kwalifikacji wojskowej, takie jak:
dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
posiadaną dokumentację medyczną;
1 fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy do książeczki wojskowej;
dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki;
w przypadku braku możliwości stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.?
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 944).
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Str. 5 w numerze 416 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 416
21-27 lutego 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *