Jest szansa na remont koryta Dzika w Słupcu

Jeden z punktów posiedzenia Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które odbyło się on-line, związany był z ustosunkowaniem się władz do pisma Wód Polskich na temat stanu potoków przepływających przez Nową Rudę

2 lipca władze Nowej Rudy otrzymały odpowiedź spółki Wody Polskie dotyczące potoków przepływających przez miasto, w którym czytamy:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2020 r. w sprawie podjęcia prac związanych z udrożnieniem koryta potoku Dzik w m. Nowa Ruda w obrębie ul. Radkowskiej, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie Nadzór Wodny w Kłodzku potwierdza konieczność udrożnienia i przywrócenia pierwotnego przekroju poprzecznego koryta potoku na wnioskowanym odcinku tj. 3,3 km (teren zabudowany ul. Radkowskiej).
W wyniku powyższego ­należy:
– wyciąć i wykarczować krzaki i drzewa porastające koryto potoku,
– usunąć odkłady rumoszu rzecznego, w celu przywrócenia pierwotnej przepustowości koryta,
– usunąć trawy rosnące w korycie cieku,
– przeprowadzić remont ubezpieczeń brzegowych na całości odcinka.
Na przedmiotowe prace staramy się pozyskać środki finansowe. Zadanie będzie realizowane przy zachowaniu procedur i terminów wynikających z obowiązujących przepisów w tym również ustawy Prawo Wodne, jak i ustawy o ochronie przyrody. Prace utrzymaniowe na terenie gminy Nowa Ruda zapisane są w planie realizacyjnym w roku przyszłym i lata następne. Szacowana wartość koniecznych do wykonania prac na odcinku przylegającym do zabudowanej części ul. Radkowskiej wyniesie ok 500 000 zł, jednakże ich wykonanie zależne będzie od wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
PGW WP Nadzór Wodny w Kłodzku intensyfikuje prace swoich służb, aby udrożnianie cieków, którymi administruje (w zależności od otrzymanych środków) odbywało się regularnie. Obecnie obserwujemy wzmożone zarastanie małych cieków górskich i podgórskich roślinnością miękką spowodowane odsłonięciem ich dna wskutek długoterminowego okresu suszy, który występuje od 2015 r.
Ponadto w przypadku wystąpień zagrożeń wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą utrudniać swobodny przepływ wód, Wody Polskie na bieżąco będą dokonywać lokalnych udrożnień i robót remontowych w ramach prac interwencyjnych, jednakże ich wykonanie uzależnione jest od wielkości przyznanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz priorytetów zadań będących do wykonania”.
Jak powiedziała Regina Wałęsa, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ekologii niestety Marek Źródłowski, Kierownik Nadzoru Wodnego w Kłodzku z różnych przyczyn nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji, ale najwięcej pism jakie dochodzą do niego i do Wód Polskich we Wrocławiu, to pisma z naszego miasta.
– Jesteśmy bardzo aktywnym miastem, któremu zależy na tym, żeby nasze potoki były udrożnione. Chwalił nas, ze tak nam na tym zależy, co nie zmienia faktu, że na te cele nie otrzymał żadnych pieniędzy chociaż wysyła się prośby, interwencje, ale Wody Polskie nie mają w ogóle pieniędzy na to, aby cokolwiek zrobić nawet w innych miejscach – powiedziała na wstępie Regina Wałęsa. – Zapytał mnie, które miejsca są konieczne do wykonania, na co odpowiedziałam, że na pierwszym miejscu jak zwykle jest Drogosław, a druga rzecz, to ul. Radkowska przy budynkach nr 8 i 10, 10 a, 10 b, to są miejsca bardzo ważne, które koniecznie trzeba zrobić – udrożnić. Marek Źródłowski zapewnił mnie, że przeprowadzi wizję lokalną i zastanowi się nad tym, co jest potrzebne. Widocznie przed przesłaniem pisma był w tych miejscach, bowiem stwierdził w nim, że remont koryta potoku Dzik przy ul. Radkowskiej trzeba wykonać. Pan Źródłowski powiedział mi, że postara się jeszcze w tym roku to zadanie wykonać. Dał sobie oczywiście czas, żeby zadanie to wykonać do 2021 r. – dodała przewodnicząca komisji.
Członkowie komisji omówili jeszcze kwestie innych miejsc – koryt, potoków, które są konieczne do wykonania, jednakże bez przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej Wody Polskie trudno było cokolwiek ustalić, czegokolwiek więcej się dowiedzieć.

Str. 5 w numerze 437 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 437
17-23 lipca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *