Koronawirus – pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych

W ostatnim czasie wzrosła dzienna liczba zakażeń koronawirusem. Policjanci przypominają więc ponownie o zasadach bezpieczeństwa jakie trzeba zachować w czasach epidemii. Pamiętajmy, że w niektórych miejscach oraz w sytuacjach należy zakrywać usta i nos, a w uzasadnionych okolicznościach powinniśmy zachować półtorametrowe odstępy od siebie

Policja apeluje o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się koronawirusem, unikajmy przebywania w większych grupach. Tylko odpowiedzialnym zachowaniem możemy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy! Nieprzestrzegając wprowadzonych przez rząd ograniczeń, narażamy życie i zdrowie innych osób. Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych. Respektujmy prawo, a także zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro.
Policjanci przypominają, że obecnie pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby, które zachowują odległość 1,5 metrów od siebie, chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Wtedy odległości 1,5 metra zachowywać nie trzeba. Nie trzeba tego robić także, gdy bez maseczki idziemy pieszo z osobami, z którymi wspólnie zamieszkujemy lub prowadzimy gospodarstwo, a także gdy opiekujemy się dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Pamiętajmy, że środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w tym samym czasie, może jechać nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich. W pojazdach tych także istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa.
To samo dotyczy pobytu osób w miejscach ogólnodostępnych, tj. na drogach i placach, cmentarzach, w parkach, na zieleńcach, na promenadach, na bulwarach, w ogrodach botanicznych, w ogrodach zabytkowych, na plażach, w miejscach postoju pojazdów, na parkingach leśnych oraz na terenach nieruchomości wspólnych. Należy w tych miejscach zasłaniać usta i nos, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób. Wtedy nie ma takiego obowiązku.
Natomiast w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu, nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa.
Dodatkowo obowiązku zasłaniania twarzy nie stosuje się w przypadku pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do 4 roku życia albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Nie musi tego robić dziecko do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Zakrywać twarzy nie muszą także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) – z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, kierowcy wykonujący przewozy drogowe w załodze, osoby sprawujące kult religijny podczas j ego sprawowania, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności, osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiającej sport, osoby przebywającej na terenie lasu, a także osoby podczas jazdy konnej. Przy spełnieniu pewnych zasad bezpieczeństwa nie musi zasłaniać twarzy także kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego. Obowiązku tego nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.
Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą, spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, czy wydzielonej strefie gastronomicznej oraz spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Str. 5 w numerze 441 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 441
14-20 sierpnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *