Gmina Nowa Ruda – zgłoś szambo do końca miesiąca!

Gmina Nowa Ruda prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439), dlatego właściciele posesji (lub użytkownicy nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków) są zobowiązani do ich zgłoszenia i mają na to coraz mniej czasy bo termin upływa z końcem tego miesiąca (31 lipca 2021 r.).

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Nowa Ruda – Biuro Obsługi Klienta, ul. Niepodległości nr 4 oraz na stronie gmina.nowaruda.pl w zakładce Strefa Mieszkańca – Środowisko (kliknij tu).

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy w terminie do 31 lipca 2021 r.:
– złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, ul. Niepodległości 4,
– wrzucić do skrzynki podawczej zlokalizowanej na budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4,
– przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy EPUAP
– lub przesłać w formie skanu na adres e-mail zbiorniki@gmina.nowaruda.pl

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a, 3b, oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
– przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
– lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
– pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Dodatkowe informacje
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomości jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 poz. 1439) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodu uiszczania opłat za te usługi.

JEŻELI PODOBA CIĘ SIĘ MOJA PRACA i to co robię na blogu noworudzianin.pl i profilach społecznościowych, proszę o wsparcie. To pomoże mi rozwijać się, docierać do nowych miejsc i tematów oraz zakupić potrzebny sprzęt do realizacji nagrań w jeszcze lepszej jakości. Dziękuję! Więcej informacji pod linkiem patronite.pl/Noworudzianin

Obowiązki wynikające z uchwały rady gminy
Zgodnie z Uchwałą nr 124/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda:
– właściciel nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową) wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych po jego napełnieniu;
– opróżnianie zbiorników bezodpływowych musi odbywać się na podstawie umowy korzystania przez właściciela nieruchomości z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości;
– właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zachowania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ilość nieczystości ciekłych na fakturach (lub innych dowodach zapłaty) powinna odpowiadać proporcjonalnemu zużyciu wody z wodomierza, a w przypadku jego braku, średniemu miesięcznemu zużyciu wody na jednego mieszkańca w ilości 2,5 m³.

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Ruda są:
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maxer sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 57-400 Nowa Ruda,
– Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Paweł Kasprzak z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 58 B, 58-320 Walim,
– WC Serwic sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Szybowej 2, 41-808 Zabrze,
– Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. przy ul. Żeromskiego 2, 57-400 Nowa Ruda,
– Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. 57-215 Budzów 178 d,
– P.H.U. Lech-Kar Lech Wojtyś, Szalejów Dolny 64/2, 57-300 Kłodzko.

Źródło: gmina.nowaruda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *