Z absolutorium i wotum zaufania

W środę 26 czerwca noworudzcy radni po raz kolejny udzielili burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu oraz – po raz pierwszy – dostał on wotum zaufania za przygotowany raport o stanie miasta

Zasadniczym tematem IX sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę w ratuszu, było udzielenie burmistrzowi Nowej Rudy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Wotum zaufania
Od tego roku ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje włodarzy do przedstawienia raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dwukrotne nieudzielenie wotum może oznaczać utratę mandatu. Rada Miejska podejmuje wówczas uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. Radni, po krótkiej debacie nad raportem, udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Absolutorium
Absolutorium to zatwierdzenie realizacji zeszłorocznego budżetu, o udzieleniu, którego decyduje rada Miejska. Przyznanie absolutorium stanowi nie tylko ocenę działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest również swoistym wyrazem zaufania radnych. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił skarbnik miasta Jan Szeląg.
– …Budżet gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 963.407,13 zł przy planowanym deficycie 1.467.201,74 zł. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 108.887.473,27 zł zrealizowano w kwocie 96.995.968,16 zł, co stanowi 89,08% planu, z tego: dochody bieżące 77.474.835,10 zł, dochody majątkowe 19.521.133,06 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.228.014,16 zł (114,26% planu). Planowane wydatki ogółem w wysokości 110.354.675,01 zł, zrealizowano w kwocie 96.032.561,03 zł, co stanowi 87,02% planu, z tego: wydatki bieżące 74.374.649,43 zł, wydatki majątkowe 21.657.911,60 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 72,59% kwoty planowanej, a ich udział w wydatkach ogółem 22,55% – mówił m.in. skarbnik. – W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6.000.000 oraz zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 725.305,76 zł (86,84% planu). Dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 8.700.000 zł oraz spłacono pożyczkę w kwocie 68.005,89 zł (99,90% planu). Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3.100.185,67 zł przy planowanej ujemnej jego wartości 496.463,40 zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 37.594.119,56 zł, co stanowi 38,76% wykonanych dochodów 2018 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 9.977.290,64 zł, co stanowi po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,89% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 4,68% – dodał.

Jadwiga Ziemska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła opinię komisji z wykonania budżetu miasta za 2018 r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. Pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu wydali też członkowie wszystkich komisji stałych. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz podjęli 17 głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Str. 3 w numerze 385 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 385
28 czerwca – 4 lipca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *