Nowa Ruda – budżet na 2021 r. przyjęty

Podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę 30 grudnia w trybie zdalnym, radni 17 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”, przyjęli uchwałę budżetową na 2021 rok. Dochody zaplanowano na poziomie ponad 106 mln zł, a wydatki o niespełna pół miliona złotych wyższe

Projekt budżetu i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu radnym przedstawił Jan Szeląg, skarbnik miasta. Pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2021 r. wydały również wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
• Dochody budżetu ogółem: 106.154.119,91 zł, z tego: dochody bieżące 97.080.822,96 zł, dochody majątkowe 9.073.296,95 zł.
• Wydatki budżetu ogółem: 106.628.470,83 zł, z tego: wydatki bieżące 96.864.075,26 zł, wydatki majątkowe 9.764.395,57 zł.
• Deficyt budżetu: 474.350,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.
• Przychody budżetu: 3.750.000,00 zł (obligacje komunalne).
• Rozchody budżetu: 3.275.649,08 zł (wykup obligacji komunalnych, spłata pożyczek).
Łącznie z projektem uchwały budżetowej przedłożony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, zawierający prognozę kwoty długu i jego spłaty w latach 2021-2037.
Przewidywana na koniec 2021 roku kwota długu wyniesie 44.203.160,96 zł, co stanowi 41,64% planowanych dochodów. Natomiast planowane w 2021 roku rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłaty pożyczek w kwocie 3.275.649,08 zł powiększone o wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 1.306.000,00 zł oraz potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń w kwocie 62.218,00 zł, stanowią 6,35% planowanych dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przy uwzględnieniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty 8,53% wyliczonego w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2020 r.
Dług gminy będzie się stopniowo zmniejszał od 2022 roku, a jego spłata planowana jest z nadwyżek budżetu.
Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w art. 243 ufp nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia wówczas, gdy zrealizowane zostaną prognozowane wielkości.
– Dziękuję za przyjęcie i podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się ten budżet zrealizować, czego życzę państwu i sobie – powiedział po głosowaniu burmistrz Tomasz Kiliński.
Podczas sesji, oprócz uchwały budżetowej, radni przyjęli również m.in. uchwały dotyczące: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet obywatelski w mieście Nowa Ruda w 2022 roku”, programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis, wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Ruda, projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda.
Na koniec grudniowej sesji burmistrz Tomasz Kiliński oraz Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, złożyli mieszkańcom życzenia noworoczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *