Kolejna zdalna sesja rady miejskiej

W środę 27 maja odbyła się, przeprowadzona drogą on-line, XXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

Głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji i przyjęciem sprawozdania burmistrza z realizacji uchwał oraz prac w okresie międzysesyjnym od 18 kwietnia do 18 maja. Podczas środowej sesji nawiązano do rocznicy XXX-lecia samorządu terytorialnego.
W punkcie dotyczącym sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, pytanie o inwestycję związaną z przebudową basenu przy ul. Fredry, zadał Jerzy Pulit, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
– Wniosek wykonawcy dotyczący przedłożenia terminu zakończenia prac był oczywiście zweryfikowany zarówno przez Wydział Infrastruktury i Inwestycji jak i przez inżyniera kontraktu. Nie jest to sytuacja związana wprost z koronawirusem, choć pewne rzeczy również mają na to wpływ. Nie wykluczam kolejny taki wniosek od wykonawcy, już stricte związany z koronawirusem, czy też przepisami umożliwiającymi trochę inną realizację kontraktu i umów zawieranych w czasie epidemii – być może wniosek będzie dalej aneksowany – mówił Tomasz Kiliński. – Wniosek wykonawcy był uzasadniony różnymi elementami, które w trakcie realizacji inwestycji występowały – dodał burmistrz.
Według aneksu termin realizacji zadania pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda” wyznaczono do dnia 31 lipca 2020 r.
W punkcie dotyczącym prezentacji projektów uchwał znalazły się dokumenty prawa lokalnego wprowadzające zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Nowa Ruda na 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Ponadto podczas majowej sesji radni przyjęli do realizacji następujące uchwały:
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Nowa Ruda,
• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2020,
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda,
• w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Nowa Ruda w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2034”,
• w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych,
• zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i nadania statutu,
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.
W punkcie dotyczącym spraw różnych, radny Janusz Staniocha poprosił burmistrza Tomasza Kilińskiego o przedstawienie sytuacji w mieście w związku z pandemią koronawirusa.
– Według danych z dnia 26 maja na terenie Nowej Rudy mamy 14 osób zarażonych, a 3 osoby wyzdrowiały. Trwa etapowe uruchamianie poszczególnych sfer życia społecznego i gospodarczego w naszym kraju. Jeżeli chodzi o dopuszczone do działalności przedszkola i żłobek, a także w tym tygodniu zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w klasach I-III, na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że największym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się żłobek, gdzie jest 17 dzieci na 42, które były przed stanem epidemii. W dniu dzisiejszym mam oczywiście inne zasady i ograniczenia liczby dzieci, które mogą znajdować się w żłobku w związku z zasadami, które musimy przestrzegać, co dotyczy nie tylko żłobka, ale też przedszkola i szkoły, i w tym określonym reżimie sanitarnym niektóre jednostki funkcjonują. Działa też Przedszkole nr 3 w Szkole Podstawowej nr 6, funkcjonuje również Szkoła Podstawowa nr 2 – oczywiście w zakresie klas I-III oraz ewentualnie oddział „zerowy”. Ilości dzieci w szkołach są naprawdę niewielkie, jest to 4 dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 i chyba mniej niż 10 dzieci w Szkole Podstawowej nr 6. Nie funkcjonuje Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, w Szkole Podstawowej nr 7 nie ma dzieci ani w oddziałach przedszkolnych, ani w klasach I-III – wyjaśniał Tomasz Kiliński. – Od piątku 22 maja przeprowadzamy testy pracownikom oświaty. Na 66 przeprowadzonych wśród pracowników oświaty testów, wszystkie były ujemne. Testy przeprowadzono też wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, testy przeprowadzane są też pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej i urzędu miasta, testom poddani zostaną też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych – dodał.
Urząd Miasta w Nowej Rudzie zakupił 500 sztuk testów w cenie 27 zł za jeden, są to takie same testy jakie zastosowało przede wszystkim miasto Wałbrzych i miasto Świdnica, które zdecydowało się na podjęcie podobnych kroków.
27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, który w tym roku miał skromną, ze względu na epidemię koronawirusa, oprawę – pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. Z tej okazji przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie złożył życzenia wszystkim samorządowcom.

„30 lat temu, 27 maja 1990 roku, przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej prawdziwie wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Prawdziwa demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością. Wybierano radnych, którzy po ukonstytuowaniu się wybierali w przypadku Nowej Rudy burmistrza, jego zastępcę oraz członków zarządu miasta. Początkowo w skład rady miejskiej wchodziło 28 radnych. Liczne zmiany kodeksu wyborczego spowodowały, iż od wyborów samorządowych w 2002 roku rada liczy 21 radnych, organem wykonawczym jest burmistrz, wybierany od tamtej pory w bezpośrednich wyborach przez wszystkich uprawnionych mieszkańców.
Dalszy rozwój prawa samorządowego łącznie z restytucją powiatów i powołaniem po raz pierwszy w historii samorządu polskiego – samorządu województwa, był w pewnym sensie tylko oczywistą konsekwencją rewolucji ustrojowej roku 1990.
Zdecydowane odrzucenie obcego ustrojowo systemu rad narodowych i powrócenie do tradycji polskiego samorządu terytorialnego, było jednoznacznym sygnałem dla całej Europy, że Polska powraca do niej po latach politycznego ograniczenia swobody wyboru ustroju. Sygnał ten zaowocował naszą późniejszą akcesją do Unii Europejskiej.
Perspektywa 30 lat jest za krótka, aby czynić bardziej uzasadnione i rozbudowane analizy oraz oceny Polski samorządowej. Jesteśmy w trakcie ósmej kadencji rad gmin, w tym piątej kadencji gmin w nowym kształcie ustrojowym.
Wydaje się jednak, że Polacy znają ducha samorządowego, że dobrze czują się w swoich „małych ojczyznach”, że patriotyzm lokalny przestaje być synonimem prowincjonalności i zaściankowości. Dzięki wprowadzeniu samorządów gminnych nastąpiło pogłębianie demokratyzacji życia lokalnego, upodmiotowienie mieszkańców, zapewnienie większego i bardziej bezpośredniego dostępu do władzy publicznej. Muszą temu jednak towarzyszyć dalsze przemiany, takie jak przebudowa systemu finansów publicznych i usamorządowienie tych wszystkich zadań publicznych, które z oczywistych powodów nie powinny być wykonywane przez państwo i jego administrację. Te 30 lat może być bez wątpienia powodem do dumy. Samorząd terytorialny, moim zdaniem, zdał egzamin z samodzielności i efektywności podejmowanych działań na rzecz swoich mieszkańców z wynikiem bardzo dobrym. Przy utrzymującej się tendencji spadku zaufania do polityki i instytucji publicznych, władze samorządowe wciąż cieszą się wysokim poziomem społecznego uznania. Dziś znajdujemy się w nowej sytuacji. Wprowadzone przed wyborami ósmej kadencji zmiany w kodeksie wyborczym wydłużyły wprawdzie radom gmin kadencję o rok, ale jednocześnie ograniczyły wójtom, burmistrzom i prezydentom miast możliwość wielokrotnego ubiegania się o te stanowiska, co odbierane jest jako ograniczenie mieszkańcom gmin możliwości wyboru tych osób, które w swojej wieloletniej działalności dały się poznać jako osoby kompetentne i odpowiedzialne. Przepisy te wprowadziły również konieczność transmisji obrad sesji oraz powszechność głosowania imiennego. Nowe wyzwania, jakie stoją przed nami to kontynuacja możliwości pozyskiwania środków funduszy europejskich w czym ma pomóc tworzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czy też tzw. Aglomeracji, co wymusza konieczność zawierania przez gminy szerokich związków międzygminnych. Szybki rozwój współczesnej gospodarki, a także stale rosnące wymagania mieszkańców motywują radnych do myślenia niestandardowego, szukania nowych efektywnych metod organizacji i zarządzania. Samorząd, przy całej swojej specyfice, w coraz większym stopniu staje się organizacją w której potrzebna jest dobrze wykształcona i doszkalająca się kadra, podobna do wielu innych, zorientowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
Szanowni Państwo!
W ciągu tych siedmiu kadencji samorząd miejski Nowej Rudy reprezentowało 119 radnych. Wielu z nich pełniło tę funkcję kilka kadencji. Rekordzistą jest radny i zarazem wieloletni wiceprzewodniczący rady miejskiej pan Bogusław Frącek, który obowiązki radnego pełni bez przerwy od 1994 roku. Niestety rocznicy 30-lecia samorządu terytorialnego nie doczekało wiele naszych koleżanek i kolegów. Byli to:
Ryszard Bednarczyk – radny I kadencji,
Urszula Bojczuk – radna I kadencji,
Rudolf Kolaczek – radny I kadencji,
Stanisław Jazienicki – radny I kadencji,
Edmund Rozmus – radny IV kadencji,
Zenon Zawada – radny III kadencji,
Ryszard Wośko – radny VI kadencji,
Henryk Koniszewski – radny III kadencji,
Katarzyna Poznańska – radna II i III kadencji
Ryszard Rybakowski – radny III kadencji,
Leszek Szafraniec – radny III kadencji,
Bolesław Bandel – radny II kadencji,
Czesław Suszko – radny III kadencji,
Józef Blechinger – radny II kadencji,
Krzysztof Wcisło – radny IV kadencji,
Andrzej Bułeczka – radny i przewodniczący rady II kadencji,
Krzysztof Richter – radny V kadencji,
Andrzej Panek – radny VI kadencji.
W trakcie tych 30 lat, przez pierwsze trzy kadencje liczba radnych miejskich w Nowej Rudzie wynosiła 28, wybieranych w okręgach jednomandatowych. Na skutek zmian w kodeksie wyborczym dokonanych przez rząd Leszka Millera, od 2002 roku liczba radnych zmniejszyła się do 21. Wprowadzono też bezpośrednie wybory na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W Nowej Rudzie wprowadzono 4 okręgi wielomandatowe. Rządy koalicji PO-PSL dały ponowną możliwość mieszkańcom miasta wyboru na siódmą kadencję radnych w okręgach jednomandatowych, obecnie powrócono do wyborów w okręgach wielomandatowych.
Burmistrzowie i ich zastępcy:
1990-1994 – Stanisław Łukasik i Jerzy Sołtyszczak
1994-1998 – Andrzej Cyman i Marek Bawecki
1998-2002 – Marek Bawecki i Zbigniew Radgowski
Od 2002 roku do chwili obecnej burmistrzem jest Tomasz Kiliński, zastępcami byli krótko Daniel Ekiel i Andrzej Fortuna, po nich funkcję tę pełni Marzena Wolińska.
Przewodniczący i ich zastępcy:
1990-1994 – Julian Golak oraz Bronisław Geryn i Jan Zawiślak
1994-1998 – Andrzej Bułeczka oraz Ryszard Bednarski i Dariusz Niewiarowski
1998-2002 – Janina Grysiewicz oraz Henryk Koniszewski i Grzegorz Kuzak
2002-2006 – Bożena Bejnarowicz oraz Piotr Wróbel i Zbigniew Grochowski
2006-2010 – Andrzej Behan oraz Krzysztof Richter i Bogusław Frącek
2010-2018 – Andrzej Behan oraz Halina Gajcy i Bogusław Frącek
Od 2018 r. – Andrzej Behan oraz Jerzy Pulit i Bogusław Frącek

30 rocznica samorządu to także okazja do złożenia sobie podziękowań za trud włożony w rozwój naszej „małej ojczyzny”. Dziękuję więc wszystkim radnym oraz burmistrzom i wszystkim pracującym w naszym ratuszu pracownikom samorządowym, których zaangażowanie pomogło w realizacji wielu celów oraz zadań. Dziękuję też mieszkańcom Nowej Rudy na chęć uczestniczenia w wyborach i budowaniu swojej „małej ojczyzny”. Chcę podkreślić, iż w trakcie tych 30 lat nasze miasto reprezentowały osoby wielu różnych opcji politycznych, nie mniej chwała im za to, że w poszczególnych ważnych dla miasta strategicznych zadaniach, nie patrząc na poprzednika, realizowali tzw. ciągłość prac, co pozwoliło na stopniowy a jednocześnie stabilny i realny rozwój Nowej Rudy. Czego i sobie życzmy na dalsze lata naszej pracy”.

Do życzeń z okazji 30-lecia samorządu przyłączył się również burmistrz Tomasz Kiliński.

Str. 3 w numerze 431 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 431
5-11 czerwca 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *