O Dompolu, który zatrudnia ponad 20 osób z niepełnosprawnościami

Wałbrzyski Dompol był zakładem pracy chronionej. Po kilku latach firma zrezygnowała z takiego wsparcia, nadal jednak zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, bo dobrze wypełniają swoje obowiązki, mają doświadczenie zawodowe i trudno znaleźć lepszego pracownika

Plusy i minusy
PUPH Dompol Spółka z o.o. od 27 lat produkuje elementy meblowe – do kuchni, łazienek, sypialni. Specjalizuje się w produkcji frontów giętych i prostych na bazie płyt MDF oklejanych folią PVC i PET. Produkty Dompolu można spotkać w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Niemczech, Austrii, Holandii, Białorusi i na Ukrainie.

Specyfika produkcji Dompolu wymaga osób ze specjalistycznymi umiejętnościami i kwalifikacjami, a w związku z tym, że dzisiaj trudno znaleźć nowego pracownika, prezes Dariusz Borczyk przyznaje, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest dobrym rozwiązaniem. Osoby niepełnosprawne w Dompolu to pracownicy z dużym stażem, którzy mają cenne doświadczenie – pracują zarówno na liniach produkcyjnych, jak i w biurze. – Zatrudniamy ponad dwadzieścia osób z niepełnosprawnościami. Dobrze sobie radzą, doceniamy ich, są z nami od wielu lat i dobrze wykonują swoje obowiązki – mówi prezes Borczyk. Są jednak i problemy wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. – Trudnością dla nas jest to, że osoby z drugą grupą inwalidzką mają o 10 dni urlopu więcej i częściej zdarza się, że biorą chorobowe – wylicza prezes Dompolu – a to utrudnia planowanie produkcji. Nie wyobrażamy sobie jednak Dompolu bez naszych niepełnosprawnych, ale bardzo sprawnych zawodowo, pracowników – podsumowuje Dariusz Borczyk.

Wsparcie instytucji zewnętrznych
Właściciele Dompolu nie mają dobrego zdania o instytucji, z której pomocy korzystali przez wiele lat, będąc zakładem pracy chronionej. – Dla PFRON-u wystarczy drobne potknięcie, a pieniądze mogą być zablokowane. W gąszczu formalności nietrudno o błąd. Dompolowi cofnięto dotację, ale wygraliśmy sprawę w sądzie i zwrócono nam pieniądze – opowiada prezes Borczyk. – Kiedy byliśmy zakładem pracy chronionej, mieliśmy znacznie więcej pracy i trudności – nie z naszymi niepełnosprawnymi pracownikami, tylko z urzędnikami – podsumowuje. Po tych doświadczeniach właściciele Dompolu uznali, że bardziej opłaca się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami nie posiadając statusu ZPCh.

Prezes Borczyk nie wspomina dobrze także dotacji unijnych, wskazując na skomplikowany proces rozliczeń – Niedawno pozyskaliśmy środki na tworzenie miejsc z funduszy unijnych, ale przygniotła nas ilość formalności i zawiłość rozliczeń – opowiada.– To powinny być łatwe i przejrzyste procedury, zachęcające pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych – stwierdza prezes Dompolu – ale tak niestety nie jest.

Dlatego dzisiaj Dompol jest pracodawcą świetnie radzącym sobie z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników z niepełnosprawnościami, a także zakładem dostosowanym do przyjęcia takich osób.
Więcej: www.dompol.com.pl/csr.html

Co to jest ZPCh?
Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej połowę pracowników z niepełnosprawnościami mogą ­wystąpić do wojewody o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. By otrzymać taki status przedsiębiorstwo musi:
* prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy,
* zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
* przez co najmniej 6 miesięcy osiągać wskaźniki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych to osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo o co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
* posiadać obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom oraz zasadom bhp, spełniające wymagania dostępności do nich i uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
* zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Zakładom pracy chronionej przysługują szczególne uprawnienia:
* zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, podatku VAT, cła, podatku od środków transportowych),
* zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym
* dodatkowe wsparcie z PFRON (m.in. dopłaty do kredytów, zwrot kosztów rozbudowy lub modernizacji zakładu, transportu osób z niepełnosprawnościami)
Środki uzyskane z tytułu ww. zwolnień w 90% powinny zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i być przeznaczone na:
* wsparcie materialne potrzeb zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami
* finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnościami.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495)
Dariusz Borczyk, prezes Dompolu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.