Radni apelują w sprawie szpitala

Podczas pierwszej po wakacjach sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się 4 września radni jednogłośnie przyjęli apel w sprawie w sprawie sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala powiatowego w Nowej Rudzie

Apel Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
w sprawie sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala powiatowego w Nowej Rudzie, w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, a w tym Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Działając na podstawie 25 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr 106/XVIII/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1270, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowej Rudzie podejmuje apel następującej treści: Rada Miejska w Nowej Rudzie zwraca się z apelem do Parlamentarzystów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie związanej z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców tak Gminy Miejskiej Nowa Ruda, jak i Powiatu Kłodzkiego. Problemem zagrażającym temu bezpieczeństwu jest sytuacja szpitali powiatowych, w szczególności szpitala noworudzkiego, działających w strukturze organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Mając świadomość znaczenia społecznego funkcjonowania noworudzkiego szpitala Samorząd Miasta Nowa Ruda oraz sami mieszkańcy wspierają noworudzki szpital tak, by utrzymać tę placówkę i realizowane przez nią usługi medyczne dla mieszkańców rejonu noworudzko – radkowskiego. Temat funkcjonowania szpitali powiatowych był również przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 28 sierpnia 2019 r., jako organu założycielskiego dla ZOZ Kłodzko. W efekcie została podjęta uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie sytuacji szpitali powiatowych. Rada Miejska w Nowej Rudzie wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją służby zdrowia na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda, szczególnie w obszarze lecznictwa zamkniętego. Szpitale, w tym noworudzki, finansowane są na poziomie roku 2015, a przecież wszystkie koszty ich bieżącego funkcjonowania wzrosły (m.in. paliwo, żywność, wynagrodzenia, media itp.). Nie wspominamy tu o wydatkach na inwestycje, remonty i doposażenie w sprzęt medyczny. Szpital ciągle analizuje koszty i szuka oszczędności. Żeby mógł działać sprawnie musi spełnić obowiązki kadrowe i sprzętowe nałożone przez NFZ. Od sierpnia 2018 r. trwają negocjacje z Ministerstwem Zdrowia oraz z NFZ o wyższą kwotę finansowania szpitali. Do tego istotnym problemem stają się braki kadrowe, tak jeśli chodzi o lekarzy, jak i pielęgniarki czy fizjoterapeutów. Pamiętajmy, że wzrosły płace minimalna i średnia, co także wpływa na możliwości zatrudnienia nowych pracowników oraz generuje kolejne koszty, które są już i tak wyższe niż wartość kontraktów z NFZ. Poprawa sytuacji możliwa jest poprzez zmianę kontraktu, podwyższenie go o ok. 15%. Opieką zdrowotną zajmuje się Państwo, pobiera składki od obywateli i powinno im zapewnić odpowiednie leczenie. Jednak zaproponowane szpitalowi kontrakty przez NFZ były nienegocjowalne i trzeba było się na nie zgodzić chociaż były niedoszacowane. Zarząd Powiatu Kłodzkiego działając na rzecz poprawy sytuacji szpitali, zadecydował o przygotowaniu i wdrożeniu nowego programu naprawczego dla ZOZ Kłodzko, stawiając szczególny nacisk na bieżącą analizę kosztów i restrukturyzację poszczególnych oddziałów. Sam NFZ określa sytuację jako złą, a plan finansowy na 2020 r. jako niedoszacowany. Obecna sytuacja jest krytyczna jeśli chodzi o finanse i trzeba się zastanowić, jakie działania powinno podjąć Ministerstwo Zdrowia w celu zmiany obecnego stany rzeczy. Rada Miejska w Nowej Rudzie w niniejszym apelu wyraża zaniepokojenie członków wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Nowa Ruda istniejącym stanem rzeczy. Sytuacja ta niepokoi mieszkańców, jako końcowych beneficjentów usług medycznych. Już teraz dostęp do lecznictwa otwartego, szczególnie specjalistycznego, jest znacząco ograniczony, jeszcze gorsza jest sytuacja jeśli chodzi o dostępność refundowanych przez NFZ świadczeń rehabilitacyjnych, na które zapotrzebowanie wciąż rośnie. Społeczność lokalną i władze samorządowe najbardziej jednak martwi stan niemalże zapaści finansowej lecznictwa zamkniętego i perspektywa jeszcze większego zminimalizowania do niego dostępności. Tu trzeba także brać pod uwagę uwarunkowania terenowe, gdyż szczególnie w okresie zimowym dowiezienie pacjenta w stanie zagrożenia życia do szpitala w Polanicy może stać się awykonalne, tym bardziej, że względy finansowe i kadrowe powodują także perspektywę ograniczenia liczby karetek specjalistycznych. W obecnej sytuacji finansowej niezwykle realną staje się perspektywa zamknięcia szpitala w Nowej Rudzie, a to będzie już równie realnym zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz sąsiednich miejscowości regionu Noworudzko-Radkowskiego.

Rada Miejska w Nowej Rudzie zwraca się do adresatów niniejszego apelu o podjęcie wszelkich
możliwych działań, w tym legislacyjnych, aby możliwym było wypłacenie nadlimitów za usługi
medyczne, świadczone przez szpitale działające w ramach ZOZ Kłodzko, zwiększenie wyceny
świadczeń na rok 2019 przy jednoczesnym wzroście ryczałtu, przekazanie środków finansowych na
ustawowy wzrost wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych działających w sferze usług
medycznych.

Rada Miejska w Nowej Rudzie powierza Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda rozesłanie niniejszego
apelu do adresatów:
1. Parlamentarzyści z Okręgu Wyborczego nr 2 do Sejmu RP oraz z Okręgu Wyborczego Nr 5 do
Senatu RP;
2. Minister Zdrowia;
3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
4. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu;
5. Rada Powiatu Kłodzkiego;
6. Starosta Kłodzki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *