Jak nie stracić renty rodzinnej po maturze?

Jeśli zdałeś maturę i chcesz uczyć się dalej w szkole policealnej lub na wyższej uczelni – nadal będziesz otrzymywać rentę rodzinną po swoim zmarłym rodzicu. Musisz jednak złożyć do ZUS-u wniosek o kontynuację wypłaty. Jeśli wniosek złożysz zbyt późno – stracisz pieniądze

Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną, często zapominają lub po prostu nie wiedzą o tym, że muszą do ZUS-u dostarczyć zaświadczenie zarówno o tym, że kontynuują naukę, jak i w razie jej przerwania.
ZUS wypłaca rentę rodzinną w czasie roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają, co miesiąc do końca sierpnia, a studenci do końca września danego roku akademickiego. Fakt kontynuowania nauki potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak, czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego – wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę, gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana, czy nie.
– Jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły, wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, że dostaliśmy się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli w październiku student nie przyniesie do nas zaświadczenia z uczelni, nie tylko wstrzymamy wypłatę, ale poprosimy o zwrot wypłaty wrześniowej – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Lepiej więc pilnować terminów – dodaje.
Rentę zawsze wypłaca ZUS zależny od miejsca zameldowania, jeśli więc ktoś składa wniosek w innym mieście – należy w nim zaznaczyć, skąd jest wypłacana renta. Zdaniem rzecznik, to zapewnia, że dokumenty zostaną przekazane do właściwej placówki ZUS, a wypłata będzie kontynuowana.
– Jeśli „nasz” ZUS jest w innym mieście niż ktoś studiuje, najłatwiej wniosek z zaświadczeniem wysłać pocztą – radzi Iwona Kowalska-Matis.
Gdy student dokumenty dostarczy dopiero pod koniec października – dostanie jeszcze rentę za październik. Gdy jednak spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci. Terminy są nieubłagane, uczeń, który ukończył szkołę średnią i dostał się na studia, aby uniknąć zawieszenia wypłaty renty za wrzesień, zaświadczenie o tym, że dostał się na studia musi dostarczyć do ZUS najpóźniej do końca września. Formalny dokument z dziekanatu zaświadczający, że jest studentem danej uczelni, musi potem donieść na początku października.

W razie przerwania nauki
Jeśli ktoś był uprawniony do renty i przerwał naukę lub ją zakończył, ma obowiązek zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał oddać nienależnie otrzymaną rentę wraz z odsetkami. Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130% tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia.
– Student musi nas powiadomić o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku, podobnie jak o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty, np. renty socjalnej – wyjaśnia rzecznik.

Limity kwot dorabiania od września 2020 r. (brutto)
Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 517,20 zł miesięcznie, renta będzie wypłacana w pełnej wysokości.
Uzyskanie przychodów w granicach od 517,20 zł do 6 531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS.
Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 531,90 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty w danym miesiącu.
Aktualna wysokość najniższej renty rodzinnej to 1200,00 zł. Jeśli rentę rodzinną dostaje dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, dostanie ono jeszcze dodatek dla sierot zupełnych w wysokości – 432,12 zł.
Na Dolnym Śląsku w 2019 roku było wypłacanych 95 526 rent rodzinnych, w całym kraju: 1 219 974.
Kwota przeciętna renty rodzinnej na Dolnym Śląsku: 2 130,09 zł, w kraju: 2 079,38 zł.

Kto ma prawo do renty rodzinnej?
Renta rodzinna przysługuje bliskim zmarłego, jeśli był emerytem, rencistą lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Rentę tę mogą dostać m.in.: dzieci ubezpieczonego zmarłego, dzieci jego małżonka lub te przysposobione. Prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie (przed osiągnięciem przez nie pełnoletności), co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba, że była ona skutkiem wypadku. Rentę dostaną jednak tylko wówczas, jeśli nie otrzymują jej po rodzicach albo ci ostatni nie są w stanie ich utrzymać. Prawo to będą miały także wtedy, gdy zmarły lub jego małżonek zostali ustanowieni ich opiekunami prawnymi.
Rentę rodzinną wypłaca ZUS dzieciom zmarłego, do momentu skończenia przez nie 16 lat. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, będzie dostawało rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie można jeszcze pobierać do końca roku akademickiego. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90% świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95% świadczenia.

Str. 13 w numerze 446 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 446
18-24 września 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *