Czekamy na remont mostu

Nie tylko noworudzianie z utęsknieniem czekają na remont mostu na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie. Perturbacje z jego naprawą trwają już ponad dwa lata. Czy w przyszłym roku doczekamy się rozpoczęcia prac?

W październiku 2018 r. na moście na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie wprowadzono ograniczenie ruchu, do czego zmuszał bardzo zły stan techniczny mostu. Wtedy jeszcze była to droga wojewódzka, a odpowiedzialną za nią była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dyrektor Leszek Loch w odpowiedzi na nasze ówczesne pytania, dotyczące rozpoczęcia remontu mostu, informował, że takowy wkrótce się rozpocznie – trwało to blisko dwa lata. W czerwcu 2020 r., po kolejnym pytaniu dotyczącym remontu obiektu mostowego, dowiedzieliśmy się, że droga wojewódzka 380 straciła status drogi wojewódzkiej i została przekazana powiatowi kłodzkiemu. Z przekazaniem drogi związane było również porozumienie o przekazaniu przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego środków na remont mostu, które do władz powiatu mają trafić w 2021 r. Podczas lipcowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwała została przyjęta. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” – planowany okres przekazania pomocy finansowej to rok 2021. Wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie — 1 036 156 zł. Zgodnie z art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, województwa mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej. Na mocy art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy jest umowa.
Dla zadania „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” w roku 2019 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wykonała dokumentację techniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Oferta, która spełniła wszystkie wymogi opiewała na kwotę 1 036 155,37 zł, jednakże z uwagi na istotną zmianę okoliczności, postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie zamówienia nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Na podstawie uchwały nr XVII/427/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej, droga relacji Ludwikowice Kł. — Nowa Ruda — Włodowice — granica gminy Nowa Ruda i gminy Radków stała się drogą powiatową. Od dnia 1.06.2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przestała sprawować zarząd na drodze nr 380 i straciła możliwości prawne podejmowania w tym zakresie zobowiązań. Uwzględniając powyższe, jedyną formą realizacji zadania przez Powiat Kłodzki, przy udziale Województwa Dolnośląskiego, jest przekazanie pomocy finansowej”.
Wtedy to starosta kłodzki Maciej Awiżeń stwierdził, że remont mostu rozpocznie się nie wcześniej niż na konto starostwa wpłyną pieniądze z województwa, bowiem powiat nie dysponuje w budżecie środkami, które teraz mógłby wydać na remont i czekać na ich zwrot.
Zdając sobie sprawę z sytuacji związanej z pandemią i mniejszymi wpływami z tytułu różnorakiego typu podatków itd., do biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wysłaliśmy pytania: Czy w budżecie na przyszły rok zaplanowano środki na remont mostu? Jeżeli tak, w jakiej kwocie i kiedy powiat kłodzki je otrzyma? Niestety, pomimo monitowania do tej pory odpowiedzi nie otrzymaliśmy.
Zapytaliśmy też starostę, czy w projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano jakąkolwiek rezerwę na ewentualne pokrycie różnicy w kwocie przekazanej przez województwo na remont mostu, a jego faktyczną ceną po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy.
– Nie rezerwujemy takich środków, zresztą przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty, bo nie wiemy jakie będziemy mieli dochody. Trzeba pamiętać, że przy pandemii mamy mniejsze wpływy np. z tytułu podatków PIT i CIT. Mam nadzieję, że to co urząd przekaże, wystarczy na remont tego obiektu – odpowiada Maciej Awiżeń. – Jeżeli z przetargu będzie wynikało, że coś trzeba będzie dołożyć, to wtedy będziemy się zastanawiali, czy zrezygnować z jakiejś innej inwestycji i przystąpić do tej. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że na początku roku firmy nie będą windowały cen, przecież nie ma obecnie aż tak wiele inwestycji – dodaje.

Str. 3 w numerze 456 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 456
27 listopada – 3 grudnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *