Rusza przebudowa mostu

Od jutra – 8 kwietnia do 31 sierpnia 2021 r. wprowadzone zostaje wyłączenie z ruchu mostu – głównej przeprawy przez Włodzicę – znajdującego się w ciągu ulicy Piłsudskiego w Nowej Rudzie

W październiku 2018 r. na moście na ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie wprowadzono ograniczenie ruchu, do czego zmuszał bardzo zły stan techniczny mostu. Wtedy jeszcze była to droga wojewódzka, a odpowiedzialną za nią była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dyrektor Leszek Loch w odpowiedzi na nasze ówczesne pytania, dotyczące rozpoczęcia remontu mostu, informował, że takowy wkrótce się rozpocznie – trwało to blisko dwa lata. W czerwcu 2020 r., po kolejnym pytaniu dotyczącym remontu obiektu mostowego, dowiedzieliśmy się, że droga wojewódzka 380 straciła status drogi wojewódzkiej i została przekazana powiatowi kłodzkiemu. Z przekazaniem drogi związane było również porozumienie o przekazaniu przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego środków na remont mostu, które do władz powiatu mają trafić w 2021 r. Podczas lipcowej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uchwała została przyjęta. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” – planowany okres przekazania pomocy finansowej to rok 2021. Wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie — 1 036 156 zł. Zgodnie z art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, województwa mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej. Na mocy art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia pomocy jest umowa.
Dla zadania „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu „gerber”, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” w roku 2019 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wykonała dokumentację techniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Oferta, która spełniła wszystkie wymogi opiewała na kwotę 1 036 155,37 zł, jednakże z uwagi na istotną zmianę okoliczności, postępowanie zostało unieważnione. Wykonanie zamówienia nie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Na podstawie uchwały nr XVII/427/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej, droga relacji Ludwikowice Kł. — Nowa Ruda — Włodowice — granica gminy Nowa Ruda i gminy Radków stała się drogą powiatową. Od dnia 1.06.2020 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przestała sprawować zarząd na drodze nr 380 i straciła możliwości prawne podejmowania w tym zakresie zobowiązań. Uwzględniając powyższe, jedyną formą realizacji zadania przez Powiat Kłodzki, przy udziale Województwa Dolnośląskiego, jest przekazanie pomocy finansowej”.
Wtedy to starosta kłodzki Maciej Awiżeń stwierdził, że remont mostu rozpocznie się nie wcześniej niż na konto starostwa wpłyną pieniądze z województwa, bowiem powiat nie dysponuje w budżecie środkami, które teraz mógłby wydać na remont i czekać na ich zwrot.
– Umowa została podpisana w zeszłym roku i mając zapewnienie środków, mogliśmy ogłosić przetarg – mówi Stanisław Sijka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
Most będzie remontować firma Drogmost z Kłodzka.
Na czas robót wprowadzony zostaje objazd drogą wojewódzką nr 381 (obwodnica) oraz ulicami Niepodległości i Świdnicką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *