Bezrobocie w Nowej Rudzie spadło

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w dwóch noworudzkich gminach, w Radkowie i powiecie kłodzkim? – pytamy Krzysztofa Bolisęgę, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

– Panie Dyrektorze, jaka obecnie jest stopa bezrobocia w Nowej Rudzie, gminie Nowa Ruda i gminie Radków?
– Poziom bezrobocia w wyszczególnionych gminach według stanu na 31 stycznia 2019 r. i porównanie do analogicznego okresu w 2018 r. wynosił w Nowej Rudzie – 743 osoby, spadek do ubiegłego roku o 28 osób. W gminie wiejskiej Nowa Ruda – 504 osoby, spadek o 13 osób oraz w mieście i gminie Radków – 311 osób, spadek o 57 osób. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim według stanu na koniec grudnia 2018 r. – 11,6%.

– W jakim czasie osoba bezrobotna może znaleźć pracę?
– W ramach usługi pośrednictwa pracy, urzędy pracy realizują szereg zadań na rzecz swoich klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usługi jest pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, które następnie upowszechniane są do publicznej wiadomości w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez inne środki masowego przekazu. Przyjęcie oferty pracy i jej upowszechnienie wiąże się z koniecznością zapewnienia przez urząd odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy. Pracownicy urzędu realizujący zadania w ramach usługi z jednej strony udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, z drugiej udzielają pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają wymagania zgłoszone w ofercie pracy.

– Iloma ofertami pracy dysponował w roku ubiegłym urząd?
– W 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wpłynęło 4314 zgłoszeń wolnych miejsc pracy, natomiast w styczniu 2019 r.: w gminach noworudzko-radkowskich – 98 ofert pracy, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Ogólnie w styczniu bieżącego roku w powiecie kłodzkim wpłynęło 513 ofert w tym 27 dla osób niepełnosprawnych.

– Jakie działania aktywizujące osoby niepełnosprawne podejmuje urząd pracy?
– Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku organizuje Targi Pracy: w Kłodzku w dniu 10.04.2019 r., natomiast w Nowej Rudzie w dniu 12.04.2019 r. Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

– Kto może być skierowany na szkolenie?
– Skierowanie na szkolenie może dostać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy po spełnieniu jednego z kilku warunków. Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy) po określeniu profilu pomocy dla bezrobotnego/poszukującego pracy oraz w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

– Jak długo może trwać szkolenie?
– Szkolenie powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, ale gdy wymaga tego program – do 12 miesięcy. Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a gdy wymaga tego program – do 24 miesięcy.

– Jakie szkolenia planujecie na ten rok?
– Będzie tych szkoleń dość dużo m. in. prawo jazdy kategorii C, spawacz, obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, czy też operator koparko-ładowarki kl. III, czy też kucharz. Z pełną ofertą szkoleń i ofert pracy można zapoznać się na naszej stronie internetowej, lub w siedzibach urzędów pracy.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

Str. 9 w numerze 367 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 367
15-21 lutego 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.