Radni powołali zespół opiniodawczy

30 czerwca upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. W środę 26 maja Rada Miejska w Nowej Rudzie powołała Zespół opiniodawczy w związku z wyborem ławników na kadencje 2020-2023. W skład zespołu weszli: Janusz Staniocha, Andrzej Czerniatowicz, Bartłomiej Rozmus, Halina Gajcy i Marian Kocoń

Zgodnie z art. 163 §2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
-ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-jest nieskazitelnego charakteru,
-ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
-jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
-posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
-jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:
-osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze,
-osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
-funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
-adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,
-żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
-funkcjonariusze Służby Więziennej,
-radni gminy, powiatu i województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *