Ławnicy wybrani

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 4 września, radni w tajnym głosowaniu wybrali ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Ławnik to niezawodowy członek składu sędziowskiego reprezentujący społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości. Za pełnienie funkcji otrzymuje rekompensatę pieniężną. Ławnikiem w może zostać osoba mająca co najmniej 30, a nie więcej niż 70 lat, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, odznaczająca się nieskazitelnym charakterem, zamieszkała lub zatrudniona w miejscu kandydowania co najmniej od roku i z dobrym stanem zdrowia. Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Prezes Sądu Okręgowego ustala liczbę ławników wybieranych przez poszczególne gminy. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Nowej Rudzie w czerwcu powołała zespół który przedstawił na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach. Gmina Miejska Nowa Ruda powołała troje ławników, dwóch do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku i jednego do Wydziału Rodziny i Nieletnich SR w Kłodzku. Na ławników kandydowali: Krystyna Błotnicka, Mirosław Mazur, Bożena Leraczyk i Małgorzata Bałuszyńska. Podczas sesji powołano Komisję Skrutacyjną ds. wyborów ławników w skład której weszli radni: Kinga Wiechetek, Janusz Staniocha i Piotr Wróbel. Po przeprowadzeniu głosowania okazało się, że na ławników w Wydziale Pracy SR w Kłodzku wybrani zostali: Krystyna Błotnicka i Mirosław Mazur a do wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR w Kłodzku Małgorzata Bałuszyńska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *