Sprawa nie jest przesądzona

Jako pierwsi informowaliśmy o pomyśle Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego i Tomasza Kilińskiego, burmistrza Nowej Rudy, a także dwóch radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie: Artura Turańskiego i Dawida Jędrzejewskiego – związanym z przejęciem noworudzkiego szpitala przez Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju. Pomimo odmownej odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, które jest właścicielem SCM-u, sprawa nie jest jeszcze przesądzona

Pomysł, aby szpital w Nowej Rudzie był szpitalem filialnym Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju pozwoliłby na wznowienie działalności dotychczas zawieszonego Oddziału Wewnętrznego. Taką propozycję złożyli przed kilku miesiącami Januszowi Cieszyńskiemu, ówczesnemu wiceministrowi zdrowia, burmistrz Tomasz Kiliński i starosta Maciej Awiżeń. Za słowną propozycją, 24 lipca starosta kłodzki skierował w tej sprawie pisemny wniosek do ministrostwa zdrowia. Dziś już wiemy, że odpowiedź ministerstwa jest odmowna.
W piśmie czytamy „… w odpowiedzi na pismo z dnia 24 lipca 2020 r. (…) zawierające wniosek o przejęcie filialnego szpitala w Nowej Rudzie, celem prowadzenia działalności medycznej w tym miejscu przez Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju (Centrum), KRS Nr 0000438391, jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalność Centrum jest prowadzona w formie spółki akcyjnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych3. W konsekwencji Minister Zdrowia nie jest podmiotem tworzącym w stosunku do ww. podmiotu leczniczego, natomiast wykonuje prawa z akcji Skarbu Państwa w Centrum.
Z kolei, zgodnie z księgą rejestrową podmiotu leczniczego działającego pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, Nr księgi 000000001083, prowadzonego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest Powiat Kłodzki, Szpital w Nowej Rudzie stanowi jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego ww. podmiotu leczniczego. W świetle przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie ma możliwości połączenia podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki kapitałowej z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Ww. ustawa nie przewiduje również włączenia części samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do podmiotu leczniczego prowadzonego w formie spółki kapitałowej. Natomiast, z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika możliwość łączenia spółek kapitałowych między sobą (oraz ze spółkami osobowymi).
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wskazać należy, że uwzględnienie Państwa wniosku nie jest możliwe.
Jednocześnie uprzejmie zwracam Państwa uwagę na przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 457), który zakłada m.in. funkcjonowanie w ramach Funduszu Medycznego subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w ramach którego będzie możliwe wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych, z którego, przy spełnieniu odpowiednich warunków przyjętego przez Radę Ministrów programu wieloletniego, mogłyby skorzystać szpitale będące zakładami leczniczymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku”.
Pod pismem podpisała się Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Starosta kłodzki nie składa jednak broni, twierdzi że jeśli się chce, możliwości są.
– Jako powód formalny ministerstwo zdrowia podał brak możliwości łączenia spółek handlowych w tym przypadku SCM w Polanicy-Zdroju z Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Wskazuje jednocześnie, że przygotowywany jest przez prezydenta projekt ustawy umożliwiający łączenia różnych podmiotów – wyjaśnia Maciej Awiżeń. – Wysyłamy odpowiedź na pismo z ministerstwa. Zaznaczamy, że możliwości techniczne – formalne są różne. Nie tylko połączenia formalnego, ale to, że możemy wejść w spółkę SCM aportem poprzez przekazanie naszych nieruchomości w Nowej Rudzie lub wręcz przekazać to w formie darowizny na rzecz Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju, wszakże pod warunkiem, że prowadzona tam będzie działalność medyczna. Nie chodzi nam przecież o to, że my musimy mieć jakieś budynki i one są najważniejsze, najważniejsze jest zdrowie, najważniejsza jest możliwość leczenia – dodał.
Temat szpitala za sprawą pytania radnego Janusza Staniochy poruszona została także podczas sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę 9 września. Radny zapytał burmistrza Tomasza Kilińskiego o odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo starosty w sprawie przejęcia przez Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju.
– Myślę, że minister w swojej odpowiedzi na pismo pana starosty podaje powody, które nie istnieją. Te powody są żadne, bo są one do rozwiązania i do ustalenia sposobu, ale nie podjęto rozmów ze starostą kłodzkim, nie podjęto rozmów w sprawie zasad na jakich mogło by się odbyć włączenie naszego szpitala w struktury SCM-u… – stwierdził m.in. burmistrz.
Głos w tej sprawie zabrał również radny Artur Turański.
– Toczą się starania w sprawie włączenia noworudzkiego szpitala w struktury SCM, na nasze nieszczęście zbiegło się to z wymianą ministrów, chociaż w żaden sposób nie powinno to kolidować w załatwieniu tej sprawy. Natomiast wiadomo, zmiany personalne nie zawsze przebiegają płynnie. Czekam na konkretną reakcję pana ministra Dworczyka, czekam na konkretną reakcję pana posła Zyski i pana senatora Szweda – oni wiedzą o tym problemie. Sygnalizuję im cały czas, że trzeba tę sprawę załatwić, trzeba znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Cały czas pilotuję tę sprawę i o działaniach naszych parlamentarzystów będę na bieżąco informował – powiedział radny Artur Turański, szef Klubu PiS w Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie.
Dla jasności, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju jest szpitalem „ministerialnym”, które nie boryka się z problemami kadrowymi i ma mniejsze problemy finansowe, co – jeżeli doszłoby do przejęcia noworudzkiego szpitala – stworzyłoby perspektywę dalszego funkcjonowania, a być może i jego rozwoju.

Str. 3 w numerze 445 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 445
11-17 września 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *