Inwestycje i podwyżki

Podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, która odbyła się w środę 29 stycznia radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Nowej Rudy. Inflacja, inwestycje, wzrost płac itd. będą też przyczyną podwyżek za wodę i ścieki

– Plan był omawiany na posiedzeniu dwóch komisji rady miejskiej w których udział wziął prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Ryszard Rzeczycki, dotyczy lat 2021-2023. Jako wspólnicy uznaliśmy, że spółka powinna kontynuować ten plan inwestycyjny przeznaczając na inwestycje 500 tys. zł rocznie. Środki te są podzielone na inwestycje w gminie w zależności od ilości posiadanych udziałów przez wspólników spółki – mówił podczas sesji Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy.

I tak, jeżeli chodzi o inwestycje, które były głównym punktem rozmów i dyskusji na komisjach, plan przed-stawia się następująco:
• 2021 r. – przewidziana jest budowa sieci wodociągowej w Drogosławiu, ul. Jawornik III etap – 127,8 tys. zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu ul. Świdnicka 85-86-35 tys. zł, budowa sieci sanitarnej w Drogosławiu ul. Świdnicka 110-115 – 78 tys. zł.
• 2022 r. – kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Drogosławiu ul. Jawornik – 180,8 tys. zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. A. Asnyka w Słupcu – 60 tys. zł.
• 2023 r. – kontynuacja wodociągowania ul. Jawornik w Drogosławiu – 191,4 tys. zł, budowa sieci wodociągowej ul. Szybowa w Słupcu – 49,4 tys. zł.

Jak widać to roczna kwota 240,8 tys. zł, które spółka przeznaczy na inwestycje na terenie Nowej Rudy.

O spółce
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin udziałowców, którymi są: Gmina Miejska Nowa Ruda (48,46%), gmina Nowa Ruda (14,97%), gmina Kamieniec Ząbkowicki (25,88), gmina Bardo (3,90%), gmina Radków (6,79%) i gminy Kłodzko. Wartość udziałów na dzień 31 sierpnia 2019 r. wynosiła w sumie 56.171,100 zł.

O planach na przyszłość
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie w okresie obowiązywania niniejszego planu na lata 2021-2023 skupi się na realizacji działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców gmin obsługiwanych przez zakład oraz kosztów funkcjonowania i oddziaływania na środowisko naturalne m.in. poprzez poprawę jakości ujmowanej i uzdatnianej wody, minimalizacja ilości wody zużywanej na cele technologiczne oraz ograniczenie strat wody. W ramach tego działania strategicznym założeniem działalności spółki będzie odstąpienie w pewnych obszarach zasilania w wodę od ujmowania niskich jakościowo wód powierzchniowych na rzecz realizacji ujęć głębinowych. Realizacja założeń będzie przede wszystkim związana z rozbudową ujęcia głębinowego oraz stacji uzdatniania wody w Dzikowcu-Podlesie. Pozwoli to na dostarczanie wody o lepszych parametrach fizykochemicznych dla mieszkańców Dzikowca, Woliborza w gminie Nowa Ruda oraz dzielnicy Słupiec w Gminie Miejskiej w Nowej Rudzie. W razie potrzeby będzie można grawitacyjnie poprzez Sudecki System Wodociągowy alternatywnie zasilać miejscowości Gminy Kłodzko oraz Gminy Bardo i Kamieniec Ząbkowicki. Kontynuowana będzie również rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej wraz z zabudową w istniejących komorach regulatorów ciśnienia. Rejestrowane dane będą przekazywane do centralnej dyspozytorni spółki. Stały monitoring parametrów fizycznych w newralgicznych punktach sieci wodociągowej pozwoli na szybką możliwość przełączenia poszczególnych stref dystrybucji wody na alternatywne źródła zasilania w momencie wystąpienia znaczących awarii na sieci wodociągowej. Podjęte działania pozwolą również na automatyczne zmniejszanie ciśnienia wody w sieci w godzinach minimalnego rozbioru wody i ograniczenie przez to strat wody. Wprowadzany monitoring pozwoli również na podjęcie natychmiastowych działań naprawczych w momencie wystąpienia zdarzeń losowych, co przyczyni się do mniejszej uciążliwości prowadzonych prac remontowych dla odbiorców oraz znaczące ograniczenie strat wody w sieci spółki. Ograniczenie strat wody będzie również osiągnięte przez kontynuację programu wymiany starych zdekapitalizowanych przewodów wodociągowych.

Minimalizacja skutków oddziaływania na środowisko poprzez poprawę gospodarki ściekowej. Program ten będzie realizowany poprzez ograniczenie ilości wód przypadkowych dostających się do systemów kanalizacyjnych. ZWiK prowadzi program ograniczania ilości wód przypadkowych dostających się do kanalizacji sanitarnej. Spółka posiada urządzenie samobieżne do wewnętrznej inspekcji telewizyjnej kanałów oraz urządzenie do generowania dymów wprowadzanych do kanalizacji. Precyzyjne ustalenie uszkodzeń rurociągów i miejsc napływu wód przypadkowych oraz miejsc wprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej poprzez podejścia rynnowe. Działania te pozwolą na wyeliminowanie bezprawnie podłączonych przyborów rynnowych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz naprawy punktowe głównych uszkodzeń konstrukcji kanałów. Ograniczy to ilość napływających ścieków do oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej, a co za tym idzie wprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki Ścinawki. W dłuższej perspektywie będzie miało wpływ na aspekt finansowy związany ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych przez spółkę na opłatę za oddziaływanie na środowisko naturalne związane z wprowadzaniem ścieków oczyszczonych do odbiornika. Plany strategiczne spółki mają również na celu zagospodarowanie powstających na oczyszczalniach osadów ściekowych, które w chwili obecnej są przekazywane podmiotom zewnętrznym do dalszej utylizacji. Zakład pozyskał środki zewnętrzne z Unii Europejskiej na modernizację gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej. W ramach tego zadania zrealizowano kompostownię osadów ściekowych. Substrat w postaci produkowanych w wyniku procesu oczyszczania ścieków osadów, będzie przetwarzany w kompost. W chwili obecnej kompostownia znajduje się w fazie rozruchu technologicznego.

Planowane jest uzyskanie certyfikatu pozwalającego powstały kompost wykorzystywać rolniczo.
Wpłynie to na ograniczenie ilości powstających w spółce odpadów i zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

To również podwyżki
Inflacja, koszt inwestycji, wzrost pensji minimalnej i cen artykułów budowlanych to niektóre z przyczyn podwyżek za wodę i ścieki, która wkrótce czeka mieszkańców miasta oraz gminy Nowa Ruda. Jak mówi Ryszard Rzeczycki, prezes Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Nowej Rudzie, spółka niedługo wystąpi do PGW Wody Polskie o uaktualnienie taryfy ponieważ zakład musi spłacać zaciągnięte kredyty.
– Mamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 63,5% na inwestycje, ale 36,5% musimy zapłacić sami, a to jest ok. 9 mln zł i na taką kwotę zaciągnęliśmy kredyt, który musimy spłacać – wyjaśnia prezes.

Zapytaliśmy prezesa o przypuszczalną skalę podwyżek jaka czeka mieszkańców gmin noworudzkich.
– Nie chcę na razie nic wyrokować, bowiem dopiero jak zamkniemy 2019 r. będziemy mieli dane wyjściowe do wystąpienia z wnioskiem do Wód Polskich i wtedy będziemy mogli mówić o wzroście kosztów – odpowiada Ryszard Rzeczycki. – Obecnie zamykamy zarówno rok 2019 jak i nasze duże inwestycje, które w 95% są już skończone, ale „dopinamy” tam jeszcze niektóre elementy. Proszę też zrozumieć, że im więcej wymieniamy sieci wodociągowej, to od tej sieci i od naszych nowych inwestycji, które wykonaliśmy musimy zapłacić podatek. Rocznie własnym sumptem wymieniamy od 8 do 10 km sieci wodociągowej i jak wybudujemy tę sieć wodociągową, to automatycznie rośnie koszt amortyzacji i od tego musimy odprowadzić podatek do miasta, czy do gminy. Na dzień dzisiejszy naszym udziałowcom płacimy już 2,6 mln zł podatku od budowli, a tendencja jest wzrostowa, myślę że w przyszłym roku będzie to już ok. 3 mln zł. Biorąc pod uwagę, że sprzedajemy 1,3 mln m3 wody i 900 tys. m3 ścieków co po zsumowaniu daje nieco ponad 2 mln, to 1,2 – 1,3 zł w cenie wody stanowi tylko jeden element jakim jest podatek od budowli a sieć wodociągową mamy bardzo rozległą i też od każdego kilometra musimy płacić podatek – dodaje.

Str. 3 w numerze 414 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 414
7-13 lutego 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *