Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne

Pierwszy Powszechny Spis Rolny został zrealizowany w 2010 r. i był pierwszym spisem od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy
Spis jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele
– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
– analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Kto podlega spisowi?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali: • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych; • 0,5 ha – dla krzewów owocowych; • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych; • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych; • 0,5 ha – dla chmielu; • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych; • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych; • 0,1 ha – dla tytoniu; • 5 sztuk – dla bydła ogółem; • 20 sztuk– dla świń ogółem; • 5 sztuk – dla loch; • 20 sztuk – dla owiec ogółem; • 20 sztuk – dla kóz ogółem; • 100 sztuk – dla drobiu ogółem; • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu, mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie, będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nieposiadający w domu dostępu do Internetu, będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń, wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, w lokalu gminnego biura spisowego.

Str. 16 w numerze 442 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 442
21-27 sierpnia 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *