Ile płacimy za dziecko w żłobku

Podczas 6 sesji Rady Miejskiej Nowa Ruda radni ustalili maksymalną wysokość opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie

Radni ustalili opłatę w wysokości 1,58 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, w wymiarze do 10 godzin dziennie. Na 50% zniżkę za pobyt dziecka w żłobku mogą liczyć osoby objęte programem Noworudzka Karta Rodziny 3+. Również w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, na wniosek rodziców dyrektor żłobka obniża opłaty za pobyt dziecka w żłobku o 50% za drugie i każde następne dziecko. I teraz najważniejsze! Dla rodziców dzieci objętych programem „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, ustala się opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 2,00 zł za 1 dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 31 grudnia 2020 roku. Kto może skorzystać z preferencyjnych stawek tłumaczy burmistrz Tomasz Kiliński.

– Część osób, które zapisały dzieci do żłobka nie spełnia kryteriów pozwalających ponosić bardzo niskie opłaty. Program o którym mówię jest skierowany do osób powracających na rynek pracy. W związku z tym to ich dotyczą bardzo preferencyjne warunki opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku. Są to rodzice bezrobotni oraz rodzice korzystający np. z urlopu wychowawczego, a także mamy będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – informuje burmistrz. – Pozostałe osoby, nie do końca wypełniły właściwie ankiety i po weryfikacji okazało się, że nie spełniają tych kryteriów, będą musiały uiszczać „normalne” opłaty – dodaje.

Jak wynika z uchwały opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku (w wymiarze do 10 godzin dziennie) to 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł x 0,07% = 1,58 zł. Przy założeniu, że dziecko będzie pod opieką przez 10 godzin dziennie i przez 22 dni w miesiącu, rodzic będzie ponosić opłatę miesięczną w wysokości 1,58 zł x 10h x 22d = 347,60 zł. W czasie przekraczającym 10 godzin, rodzic za każdą rozpoczęta godzinę opieki nad dzieckiem będzie wnosić opłatę w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest 21 zł.

Maksymalna dzienna wysokość opłaty za wyżywienie określona została w wysokości kwotowej stanowiącej wartość 11,00 zł dziennie (śniadanie i podwieczorek 2×2,00 zł; obiad 6,00 zł, II śniadanie 1,00 zł). Przy założeniu, że kwota dziennego wyżywienia stanowić będzie maksymalną stawkę, rodzic z tego tytułu będzie wnosić miesięczną opłatę w wysokości: 11,00 zł x 22 dni = 242,00 zł.

Wprowadzono również warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie. Opłaty te obniża się o 50% za drugie oraz każde następne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki żłobka oraz w przypadku dłuższej nieobecności dziecka.

Ile zapłacimy?
Rodzic będzie uiszczał opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, w zależności od ilości godzin wynikających z podpisanej umowy. Przy założeniu, że dziecko w żłobku ma prawo przebywać przez 10 godzin przez cały miesiąc, miesięczna opłata za pobyt wynosiłaby (2250,00 zł x 0,07% = 1,58 zł x 10 godzin = 15,80 zł dziennie x 22 dni = 347,60 zł. Koszt całodziennego wyżywienia za miesiąc wyniesie maksymalnie 242 zł (przy stawce dziennej 11 zł).

Miesięczna opłata za żłobek to jest: pobyt + wyżywienie wyniesie:
przy 10 godzinnym pobycie dziecka : 347,60 zł + 242,00 zł = 589,60 zł,
przy 9 godzinnym pobycie dziecka : 312,84 zł + 242,00 zł = 554,84 zł,
przy 8 godzinnym pobycie dziecka : 278,22 zł + 242,00 zł = 520,08 zł,
przy 7 godzinnym pobycie dziecka: 243,32 zł + 242,00 zł = 485,32 zł,
przy 6 godzinnym pobycie dziecka: 208,56 zł + 242,00 zł = 450,56 zł,
przy 5 godzinnym pobycie dziecka: 173,80 zł + 198,00 zł = 371,80 zł,
przy 4 godzinnym pobycie dziecka: 139,04 zł + 198,00 zł = 337,04 zł.

Jednak ze względu na to, że w okresie finansowania żłobka ze środków uzyskanych z dotacji w ramach projektu „Rodzice aktywni zawodowo – pierwszy żłobek w mieście Nowa Ruda”, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, przewiduje się, że w terminie od kwietnia 2019 roku do grudnia 2020 roku w okresie finansowania funkcjonowania żłobka z dotacji, część rodziców nie będzie ponosić kosztów pełnej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.

Wg założeń ww. projektu rodzice, uczestnicy programu – sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, w tym osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim), lub pozostające bez zatrudnienia lub na urlopie wychowawczym, wniosą wkład własny w kwocie 20.832,00 zł w postaci comiesięcznej opłaty. Kwotę taką przewiduje się uzyskać z wpłat rodziców wynoszących 2,00 zł za dzień faktycznie sprawowanej opieki przy założeniu obsady 31 dzieci (stan aktualny) objętych programem w żłobku i frekwencji wynoszącej ponad 80%.

Kwota pokryje część kosztów związanych z zakupem usług cateringu i pobytem dzieci.

Str. 3 w numerze 373 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 373
29 marca – 4 kwietnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *