Policyjne podsumowania

Jak co roku komendant noworudzkiego komisariatu policji przygotował podsumowanie pracy policjantów w ubiegłym roku

W 2018 roku jednostka Policji w Nowej Rudzie posiadając 62 etatów funkcjonowała w pomniejszonym składzie o wakujące etaty oraz długotrwałą absencję policjantów. Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie i podległego mu Posterunku Policji w Radkowie brali w 2018 roku udział w 1611 interwencjach, w tym 113 domowych oraz 1490 w miejscu publicznym. Zatrzymali łącznie 25 sprawców różnych przestępstw, w tym: kradzieży z włamaniem – 2 osoby, kradzieży – 4 osoby, nietrzeźwych kierujących – 9 osób i 7 osób sprawców innych przestępstw.

W roku 2018 wdrożono 46 procedur Niebieskiej Karty – 17 kart zostało założonych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społeczne, 1 karta została założona przez lekarza POZ, 4 karty zostały założone przez szkoły, a 24 przez interweniujących policjantów lub dzielnicowych. Wśród 80 ofiar przemocy domowej 34 to małoletni przed ukończeniem 18 roku życia. Alkohol był głównym czynnikiem motywującym działanie sprawców przemocy. W tym czasie wszczęto 28 postępowań przygotowawczych z art. 207 kk, z których 5 zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia.

– Na bieżąco i na bardzo dobrym poziomie układała się współpraca z członkami Zespołów Interdyscyplinarnych powołanych przy Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie i w Urzędzie Gminy w Nowej Rudzie. Dzielnicowi brali udział w pracach Grup Roboczych i stosownie do ustaleń planów pomocy rodzinom dokonywali systematycznych kontroli rodzin objętych procedurą – mówi Arkadiusz Michalski, komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.
W roku 2018 r. policjanci oraz dzielnicowi z noworudzkiego komisariatu przeprowadzili łącznie 500 interwencji domowych, zatrzymali i osadzili do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie 95 sprawców tych zdarzeń.

Prewencja kryminalna
W ramach realizacji zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” dzielnicowi KP w Nowej Rudzie brali udział w spotkaniach z dziećmi oraz młodzieżą szkolną. Tematyką tych spotkań były: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, cyberprzemoc, odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne oraz demoralizację, zagrożenia uzależnieniami (narkotyki, alkohol), bezpieczne wakacje, ferie.

Ruch drogowy
Policjanci oraz dzielnicowi KP w Nowej Rudzie uczestniczyli we wszystkich działaniach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kłodzku np. „Pieszy kontra pojazd”, „Alkohol i narkotyki” „Trzeźwy Poranek”, „Smog”. W wyniku tych działań, jak też codziennej służby zatrzymano łącznie 45 nietrzeźwych kierujących, oraz 11 osób, które prowadziły pojazd będąc wcześniej prawomocnie skazanym za jazdę pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających.
– W związku z realizacją założeń Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa podczas codziennej służby weryfikowane są zgłoszenia pochodzące od społeczeństwa dotyczące naruszeń prawa z zakresu ruchu drogowego – wyjaśnia Arkadiusz Michalski.

Prewencja
Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w roku 2018 podejmował działania, dostosowane do dynamiki i rozkładu zagrożeń na podległym terenie. W oparciu o analizę zdarzeń dyslokowano podległe służby w rejony o największym zagrożeniu przestępczością, dostosowywano taktykę pełnienia służby do występujących zagrożeń, do służby patrolowej kierowano dodatkowe patrole, w skład których bardzo często wchodzili funkcjonariusze Straży Miejskich zarówno w Radkowie jak i w Nowej Rudzie oraz Straży Leśnej. Zrealizowano również dodatkowe służby patrolowe sfinansowane przez Radę Miejską w Nowej Rudzie. W okresie zimowym do służby na zorganizowanych stokach narciarskich w Sokolcu kierowano patrole narciarskie. W ciągu ubiegłego roku policjanci Wydziału Prewencji zabezpieczali dziesiątki imprez począwszy do rajdów samochodowych, wyścigów kolarskich, biegów ulicznych po zabezpieczenia dożynek i innych festynów, świąt religijnych, rozgrywek meczy piłki nożnej, cyklu imprez Lato w mieście, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i inne. Policjanci Wy-działu Prewencji w roku 2018 ujawnili 2565 wykroczeń zakończonych zarówno w postępowaniu mandatowym, pouczeniem jak i skierowaniem wniosku do sądu. W 2018 r. nałożono 725 mandatów karnych w porównaniu do roku 2017 było ich o 413 mniej. Z ogólnej liczby mandatów 459 nałożono za wykroczenia społecznie uciążliwe i było ich o 202 mniej niż w roku 2017. Policjanci przeprowadzili też 76 spotkań z mieszkańcami oraz 4 spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych. Sporządzili 15 wniosków do komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeprowadzili postępowanie mandatowe wobec sprawców łącznie w 221 przypadkach (w 2017 r. – 226), w tym w 148 przypadkach za wykroczenia społecznie uciążliwe – co stanowi 69,5% z ogólnej liczby. W zakresie ruchu drogowego ujawnili łącznie 213 wykroczeń – z tego 68 osób zastosowano postępowa-nie mandatowe, zaś wobec 145 zastosowali pouczenia. Wylegitymowali łącznie 3992 (w 2017 r. – 4591) osób i skontrolowali 578 (w 2017 r. – 739) pojazdów.

Areszt
W okresie od od 1 kwietna do 31 grudnia 2018 r. w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KP w Nowej Rudzie przebywało ogółem 1186 osób.
W rozbiciu na przyczyny zatrzymania, dane przedstawiają się następująco:
podejrzewani o popełnienie przestępstwa – 343
w związku z popełnieniem wykroczenia – 19
na polecenie sądu lub prokuratora – 159
zatrzymanie prewencyjne – 10
doprowadzeni do wytrzeźwienia – 626
skazani tymczasowo aresztowani w czasie przerwy w konwoju – 2
cudzoziemcy w celu wydalenia – 27
– Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pomieszczenia funkcjonują jako „PDOZ regionalny” obejmujący swoim zasięgiem trzy powiaty: kłodzki ząbkowicki i dzierżoniowski. Ponadto w pomieszczeniach umieszczani są cudzoziemcy zatrzymani przez Straż Graniczną – mówi podinspektor Arkadiusz Michalski. – Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2018 należy zaliczyć do udanych dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, na każdym kroku staraliśmy się zaakcentować naszą pracę na rzecz mieszkańców i mamy nadzieję, że została zauważona. W 2019 roku w dalszym ciągu będziemy dążyć do ograniczania przestępczości, realizować zadania wyznaczone w priorytetach Komendanta Głównego Policji a przede wszystkim służyć lokalnemu społeczeństwu, aby czuli się w swoim mieście bezpiecznie – dodaje.

Str. 9 w numerze 371 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 371
15-21 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.