Noworudzcy policjanci podsumowali rok

Noworudzcy policjanci podsumowali rok 2019. Jednym z ich sukcesów jest mniejsza liczba przestępstw

Priorytetowym zadaniem Komisariatu Policji w Nowej Rudzie było dążenie do ograniczania przestępczości szczególnie w tzw. „7 kategoriach wiodących”, wskazanych przez Komendanta Głównego Policji, obejmujących następujące przestępstwa:
– kradzież cudzej rzeczy,
– kradzież pojazdu,
– kradzież z włamaniem,
– rozbój,
– bójka i pobicie,
– uszkodzenie ciała,
– uszkodzenie mienia

Celem tych działań było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie działania Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. Również ważnym zadaniem była poprawa bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i eliminowanie wskazanych zagrożeń – wyjaśnia podinsp. Arkadiusz Michalski, komendant Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. – Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Nowej Rudzie w roku 2019 podejmował działania, dostosowane do dynamiki i rozkładu zagrożeń na podległym terenie. W oparciu o analizę zdarzeń wysyłano podległe służby w rejony o największym zagrożeniu przestępczością. Dostosowywano taktykę pełnienia służby do występujących zagrożeń. Zrealizowano również dodatkowe służby patrolowe sfinansowane przez Radę Miejską w Nowej Rudzie – dodaje policjant.

Na terenie miasta Nowa Ruda, oraz gminy Nowa Ruda odnotowano ogółem 159 przestępstw, w roku 2018 było ich 199.

– W 2019 roku, w porównaniu do roku 2018, odnotowano spadek przestępczości w 7 podstawowych kategoriach ogółem o 41 przestępstw, co dało dynamikę na poziomie 79,4 %. Wyraźny spadek ilości przestępstw od-notowano w kategorii kradzieże z włamaniem (mniej o 45 zdarzeń) i kradzieżach rzeczy. Wzrost o 12 przestępstw odnotowano w kategorii uszkodzenie mienia. W większości przypadków niszczonym mieniem były samochody, których zazwyczaj były rysowane powłoki lakiernicze, urywane lusterka, przecinane opony, itp. Zniszczeniom ulegały także obiekty użyteczności publicznej w tym przystanki, pojemniki na odpady – mówi Arkadiusz Michalski.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji KP w Nowej Rudzie w 2019 r. zatrzymali na gorącym uczynku 125 osób, w tym przestępstw kryminalnych 86, nietrzeźwych kierujących pojazdami 39, wylegitymowali aż 11403 osoby, przeprowadzili też 3180 interwencji. Policjanci Wydziału Prewencji w roku 2019 ujawnili 1763 wykroczenia zakończonych zarówno w postępowaniu mandatowym, pouczeniem jak i skierowaniem wniosku do sądu. W porównaniu do roku 2018 było ich o 802 mniej. W 2019 r. noworudzcy policjanci nałożyli 644 mandaty karne i w porównaniu do roku 2018 było ich o 413 mniej. Z ogólnej liczby mandatów 459 nałożono za wykroczenia społecznie uciążliwe i było ich o 202 mniej niż w roku 2017. W 2019 r. w ramach czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54 Kpow zarejestrowano ogółem 770 wykroczeń i było ich o 64 mniej niż w roku 2018. Z ogólnej liczby przeprowadzonych postępowań do końca 2019 roku do sądu skierowano 370 wniosków, w 344 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku, 51 zakończono w postępowaniu mandatowym.

Dzielnicowi
W 2019 roku służba dzielnicowych realizowana była w oparciu o koncepcję „Dzielnicowy bliżej nas” mającą na celu uspołecznienie roli dzielnicowego.
– Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy – informuje komendant.

Dzielnicowi brali udział łącznie w 1281 (w 2018 – 1611) interwencjach, w tym 111 domowych (w 2018 – 113) oraz w 1168 w miejscach publicznych (w 2018 – 1490). Zatrzymali łącznie 48 (w 2018 – 25) sprawców różnych przestępstw na tzw. gorącym uczynku.

Areszt
W 2019 r. w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych KP w Nowej Rudzie przebywało ogółem 1880 osób.

Główne przyczyny zatrzymań:
• podejrzewani o popełnienie przestępstwa – 635
• na polecenie sądu lub prokuratora – 313
• zatrzymanie prewencyjne – 15
• doprowadzeni do wytrzeźwienia – 864
• cudzoziemcy w celu wydalenia – 27

– Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pomieszczenia funkcjonują jako „PDOZ regionalny” obejmujący swoim zasięgiem trzy powiaty: kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Ponadto w pomieszczeniach umieszczani są cudzoziemcy zatrzymani przez Straż Graniczną – tłumaczy szef noworudzkiego komisariatu.

Str. 9 w numerze 416 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 416
21-27 lutego 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *